Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu
mniej niż 1 minuta minut

Dane identyfikacyjne właściciela strony internetowej

image_pdfimage_print

Myślisz o założeniu strony internetowej? A może już prowadzisz bloga? Czy wiesz, że każda strona internetowa musi spełniać określone wymogi prawne? Jednym z takich wymogów jest obowiązek podania swoich danych identyfikacyjnych.

Obowiązki przedsiębiorcy jako właściciela strony 

Jeżeli prowadzisz stronę internetową (nawet stronę wizytówkę!) jako przedsiębiorca, to masz obowiązek podać:

 • nazwę swojego przedsiębiorstwa,
 • siedzibę albo adres swojej firmy,
 • NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Obowiązki osoby fizycznej (blogera) jako właściciela strony

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej lub prowadzisz działalność nierejestrowaną, to powinnaś/powinieneś podać co najmniej:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Skąd takie wymogi prawne?

Obowiązek podania takich informacji wynika z ustawy – Prawo przedsiębiorców. Przedsiębiorca, który prowadzi sklep online lub przedstawia swoją ofertę w internecie, ma obowiązek podać nazwę, numer identyfikacji podatkowej oraz siedzibę albo adres swojej firmy. Twoja strona internetowa to nic innego jak miejsce, w którym przedstawiasz ofertę swoich usług lub produktów. 

1. Identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
2. Przedsiębiorca umieszcza w oświadczeniach skierowanych w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej do oznaczonych osób i organów numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługuje się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.
3. Przedsiębiorca oferujący towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych umieszcza w ofercie co najmniej swoją firmę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz siedzibę albo adres.
4. Przy załatwianiu spraw organ może żądać od przedsiębiorcy, dla celów identyfikacji, podania wyłącznie firmy przedsiębiorcy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
5. Przepisy ust. 1-4 nie naruszają przepisów odrębnych.

Art. 20 Prawo przedsiębiorców

Większe wymogi dla spółek z o.o. 

Musisz wiedzieć, że nieco więcej danych identyfikacyjnych musi podać spółka prawa handlowego. Najpopularniejszą jej formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółka z o.o. na swojej stronie internetowej musi podać nazwę, jej siedzibę i adres, sąd rejestrowy oraz numer KRS, NIP, wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli należy do grupy spółek, również wskazanie tej grupy.

§ 1 Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać:
1) firmę spółki, jej siedzibę i adres;
2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione;
5) oznaczenie grupy spółek, jeżeli spółka do niej należy.
§ 2 (uchylony)
§ 3 Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą.

Art. 206 Kodeks spółek handlowych 

Uwaga! Te same obowiązki ciążą na innych spółkach, tj. akcyjnej, komandytowej czy komandytowo-akcyjnej.

Musisz wiedzieć, komu sprzedajesz!

Obowiązek podania określonych danych identyfikacyjnych wynika również z ustawy o prawach konsumenta. Ustawa ta obowiązuje Cię, jeżeli Twoim klientem jest osoba fizyczna, która kupuje od Ciebie w celach prywatnych. 

W momencie, w którym zawierasz umowę, masz obowiązek podać swoje dane identyfikacyjne, w tym w szczególności:

 • firmę,
 • organ, który zarejestrował Twoją działalność, oraz numer, pod którym została ona zarejestrowana,
 • adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie się z Tobą skontaktować.

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: […]
2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
3a) innym niż określony w pkt 3 środku komunikacji online, jeżeli taki środek przedsiębiorca
dodatkowo udostępnia, który:
a) gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji,
b) spełnia wymogi trwałego nośnika,
c) umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta z przedsiębiorcą;
4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3

Art. 12 ust. 1 ustawy o prawa konsumenta

Jak spełnić obowiązek prawny w praktyce?

Dane identyfikacyjne podaje się oczywiście w regulaminie strony/sprzedaży. W praktyce podaje się je również w menu dolnym.

Przykłady praktyczne

Edukacja Prawna Natalia Stojanowska, ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew, NIP: 742-202-56-06, e-mail: napisz@tudzialprawny.pl, tel. +48 795385712

Skrócona forma

Edukacja Prawna Natalia Stojanowska, NIP: 742-202-56-06, e-mail: napisz@tudzialprawny.pl.

Podsumowanie

Podsumowujac, prowadzenie strony internetowej, w tym bloga, to nie tylko świetna metoda na dotarcie do nowych klientów czy podzielenie się przemyśleniami z innymi użytkownikami internetu. Każdy właściciel strony internetowej ma również szereg obowiązków prawnych, którym musi sprostać. Jednym z takich wymogów jest obowiązek podania swoich danych identyfikacyjnych.


Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej. Zapoznaj się z notą prawną.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy związanej dostosowaniem się do zmian prawnych, napisz na napisz@tudzialprawny.pl

Stan prawny na dzień: 19.12.2023 r.


Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 221 ze zm. 
 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467
 3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.

Źródło zdjęcia: cottonbro studio, Pexels, https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/osoba-uzywajaca-silver-macbook-pro-3205538/, dostęp 15.02.2024 r.

Udostępnij

Natalia Stojanowska

Prawnik biznesowy. Wspieram przedsiębiorców, którzy skupiają swoje działania w internecie. Dostarczam poszukującym wsparcia prawnego, eksperckich porad i wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu online. Założycielka projektu Tu Dział Prawny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *