Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu

POLITYKA OPINII

Dzień dobry, cześć! Tu Dział Prawny!

Ten dokument reguluje zasady dodawania, publikowania oraz weryfikowania opinii na temat oferowanych przeze mnie produktów lub usług zamieszczanych na tej stronie internetowej, w wizytówce Google oraz na moich profilach społecznościowych. Polityka opinii ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych, które zawierają do niej odniesienie. 

Data aktualizacji: 1.08.2023 r. 

INFORMACJE OGÓLNE

Nazywam się Natalia Stojanowska.

Dane kontaktowe: 

DEFINICJE 

Poniżej znajdują się najważniejsze definicje, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć ten dokument. 

 • Serwis to inaczej strona internetowa pod adresem www.tudzialprawny.pl oraz wszystkie jej podstrony.
 • Użytkownik to każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, Media społecznościowe lub pozostawiająca opinię w wizytówce Google.
 • Media społecznościowe to inaczej konta lub profile prowadzone przeze mnie na portalach społecznościowych, w tym:
  • Instagram – konto na portalu Instagram pod nazwą „natalia.stojanowska” dostępne tutaj;
  • Facebook – strona internetowa na portalu Facebook pod nazwą „Edukacja Prawna Natalia Stojanowska” dostępna tutaj.
 • Opinia to wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty opublikowane w Serwisie, w wizytówce Google oraz Mediach społecznościowych lub pozostawione przez Użytkowników za pośrednictwem przeznaczonych do tego funkcjonalności danego serwisu. 
 • Produkt to każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych. To towar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 • Konsument to osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celach prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Polityka opinii  to ten dokument. 
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym to przepisy prawa, które nakładają na mnie jako przedsiębiorcę obowiązek weryfikowania opinii, które udostępniam publiczne. Formalna nazwa tego dokumentu to Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., poz. 171, 1206 ze zm.). 

Pojęcia opisane w niniejszym punkcie mają znaczenie dla łatwiejszego posługiwania się tym dokumentem. Mogą być pisane od wielkiej lub od małej litery, co nie zmienia nadanego im znaczenia. 

ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII 

 1. W Serwisie, wizytówce Google oraz Mediach społecznościowych publikuję wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne. 
 2. Opinie te pochodzą w szczególności od: 
  • klientów, którzy dokonali zakupu Produktu;
  • osób, które otrzymały Produkt nieodpłatnie;
  • osób, które korzystały z Produktu;
  • osób, które otrzymały Produkt na podstawie umowy barteru;
  • osób, które otrzymały Produkt na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. 
 3. Zapewniam, aby publikowane Opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go ode mnie nabyli. 
 4. Opublikowane Opinie nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego pomiędzy mną a osobą, która wydała opinię. 

PROCEDURA WERYFIKACJI OPINII W SERWISIE

 1. Jako właściciel Serwisu sama umieszczam Opinie na stronie internetowej. Dodatkowo umożliwiam Użytkownikom samodzielne pozostawienie Opinii za pośrednictwem formularza Opinie, który każdorazowo udostępniony jest pod opisem danego Produktu. Opinie te są weryfikowane pod kątem zgodności z tym dokumentem przed ich publikacją. 
 2. Weryfikacja Opinii polega na sprawdzeniu, czy Konsument, który ją wydał, używał danego Produktu lub go ode mnie kupił. 
 3. Weryfikacja polega na:
  • sprawdzeniu danych opiniującego z danymi klientów, którzy dokonali zakupu Produktu, w tym imię, nazwisko oraz adres mailowy;
  • zweryfikowaniu danych opiniującego z danymi osób, które otrzymały Produkt nieodpłatnie, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail;
  • skontrolowaniu danych opiniującego z danymi osób, które otrzymały Produkt na podstawie zawartej ze mną umowy barteru, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail;
  • sprawdzeniu danych opiniującego z danymi osób, które pozostają w pozostałych rejestrach Właściciela Serwisu, a mogły mieć dostęp do Produktu i go używać. 
 4. Jeżeli po dokonaniu powyższych czynności ustalę, że Konsument, który wydał Opinię, używał danego Produktu lub go ode mnie nabył, to publikuje Opinię.
 5. Jeżeli po dokonaniu powyższych czynności dalej będę miała wątpliwości, czy wydana Opinia jest prawdziwa, zwrócę się do osoby, która ją napisała, o udzielenie informacji potwierdzającej, że jest Konsumentem, który rzeczywiście używał tego Produktu lub go ode mnie kupił.  

PROCEDURA WERYFIKACJI OPINII W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 1. Samodzielnie publikuję Opinie na Instagramie oraz na Facebooku. Opinie te są weryfikowane pod kątem zgodności z tym dokumentem przed ich publikacją. 
 2. Do Opinii publikowanych na Instagramie oraz na Facebooku stosuję odpowiednio PROCEDURĘ WERYFIKACJI OPINII W SERWISIE. 
 3. W przypadku platformy Facebook zezwalam również na na umieszczanie Opinii zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością. Użytkownicy samodzielnie publikują Opinie na Facebooku. Firma Meta, która jest właścicielem Facebooka, nie weryfikuje, czy osoby publikujące tam Opinie kupiły Produkt, który recenzują lub polecają na Facebooku, lub skorzystały z niego. 
 4. Jeżeli po dokonaniu weryfikacji nie ustalę, czy Konsument, który wydał Opinię, używał danego Produktu lub go ode mnie nabył, to podejmuję dostępne działania w celu usunięcia Opinii. Przykładowo kontaktuję się z właścicielem Facebooka z prośbą o usunięcie Opinii za pomocą funkcjonalności „Zgłoś post”. Dodatkowo pod Opinią dodaję komentarz informujący, że Opinia nie została wydana przez Konsumenta, który używał danego Produktu lub nabył go ode mnie. 

PUBLIKACJA, MODYFIKACJA, USUWANIE OPINII

 1. Publikowane Opinie podlegają redakcji wyłącznie w zakresie poprawy z jak najmniejszą ingerencją w tekst, obejmującą wyłącznie rażące błędy językowe. Opinie te nie są jednak skracane w taki sposób, aby zniekształcić kierowany przekaz informacyjny. 
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie mogę modyfikować lub usuwać, w całości lub w części, poszczególne Opinie, nawet po ich opublikowaniu, w sytuacji, gdy:
  • są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, zawierające elementy lub nawołujące do mowy nienawiści, rasistowskie, dyskryminujące, oszczercze lub propagujące przemoc;
  • naruszają lub ograniczają prawa osób trzecich, a w szczególności naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, inne prawa własności intelektualnej lub prawo do wizerunku;
  • są nieprawdziwe, wprowadzają w błąd lub zawierają nieprawdziwe twierdzenia dotyczące faktów; 
  • zawierają informacje poufne lub dane osobowe;
  • zawierają techniczne szkodliwe elementy, takie jak wirusy lub robaki komputerowe czy inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie lub pliki, 
  • zawierają osadzone linki do zewnętrznych stron internetowych;
  • wymagają usunięcia z powodu wyroku sądowego lub administracyjnego;
  • wymagają usunięcia z powodu nakazu zaprzestania działań wobec strony trzeciej;
  • dotyczą wycofanego Produktu.

REKLAMACJA 

 1. Jeżeli zauważysz jakieś nieprawidłowości, to możesz złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: napisz@tudzialprawny.pl.
 2. Reklamacja powinna umożliwiać Twoją identyfikację, a także zawierać nazwę przedmiotu reklamacji oraz Twoje oczekiwania związane z reklamacją. Zalecam podanie w opisie reklamacji szczegółowych informacji i okoliczności dotyczących jej przedmiotu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości. Podanie tych danych jest jednak nieobowiązkowe i nie wpływa na skuteczność Twojej reklamacji. 
  Termin rozpatrzenia reklamacji: 14 dni 
  Odpowiedź: w tej samej formie (np. e-mailem), chyba że poprosisz, abym udzieliła odpowiedzi w inny sposób.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Pamiętaj, że odpowiedzialność za wydane Opinie ponoszą Użytkownicy. 
 2. Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia Konsumenta lub osób trzecich spowodowane zamieszczonymi Opiniami.
 3. Publikowane przez Ciebie Opinie nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa, jak również praw osób trzecich, w szczególności nie mogą obrażać uczuć i wartości osób trzecich. 

NA KONIEC 

Dążę do ciągłego ulepszania stosowanych procedur weryfikacji publikowanych Opinii, więc ten dokument jest na bieżąco uaktualniany i w razie potrzeby zmieniany.

Zachęcam Cię do regularnego sprawdzania brzmienia tego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.

Ta Polityka opinii obowiązuje od 15.03.2024 r.

POPRZEDNIE WERSJE 

Polityka opinii obowiązująca do 14.03.2024 r. – kliknij tutaj