Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu

REGULAMIN

Dzień dobry, cześć! Tu dział prawny!

Ten dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.tudzialprawny.pl oraz jej funkcjonalności, rodzaj produktów i usług oferowanych za jej pośrednictwem, rodzaj i zakres usług elektronicznych świadczonych w tym serwisie, warunki i zasady składania zamówień, sposób zawierania  i rozwiązywania umów w ramach serwisu, zasady i terminy płatności oraz warunki dostawy, tryb postępowań reklamacyjnych.

Ten regulamin obowiązuje na wszystkich stronach internetowych, na których pojawi się do niego odniesienie. 

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2024 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem strony www.tudzialprawny.pl jestem ja, czyli Natalia Stojanowska. Jestem przedsiębiorcą i prowadzę działalność gospodarczą pod firmą Edukacja Prawna Natalia Stojanowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7422025606. 

Dane kontaktowe: 

 • Edukacja Prawna Natalia Stojanowska, ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew
 • adres e-mail: napisz@tudzialprawny.pl 
 • tel. +48 570617836 lub +48 795385712

DEFINICJE 

Poniżej znajdują się najważniejsze definicje, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć ten dokument. 

 • Serwis to inaczej strona internetowa pod adresem www.tudzialprawny.pl oraz wszystkie jej podstrony.
 • Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik chcący złożyć Zamówienie musi zapłacić za uzyskanie dostępu do Materiałów edukacyjnych. Jest to cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
 • Dane płatności to interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności umożliwiający uzgodnienie warunków Umowy, w tym poprzez podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności.
 • Dzień roboczy to dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Europejska Rada Usług Cyfrowych to niezależna grupa doradcza koordynatorów ds. usług cyfrowych dla celów nadzoru dostawców usług pośrednich; Rada Usług cyfrowych w rozumieniu art. 61 Aktu o usługach cyfrowych.
 • Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej.
 • Komentarze to wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty pozostawione przez Użytkownika za pośrednictwem dedykowanych do tego funkcjonalności Serwisu.
 • Konsument to osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celach prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto to zbiór informacji, w tym danych osobowych i nieosobowych, na Twój temat oraz historia Twoich zamówień przechowywanych przeze mnie w Serwisie.
 • Koszyk to element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, umożliwiający ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub liczbę Produktów.
 • Kupujący to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu i korzystająca z Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 • Newsletter to rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną, w ramach której dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Produktu w zamian za dane osobowe. Szczegółowe zasady realizacji usługi Newsletter reguluje Regulamin newslettera.
 • Nielegalne Treści to informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa; nielegalne treści w rozumieniu art. 3 lit. h Aktu o usługach cyfrowych.
 • Opinie to wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez Właściciela Serwisu w Serwisie lub pozostawione przez Użytkownika za pośrednictwem dedykowanej do tego funkcjonalności Serwisu. Zasady weryfikowania Opinii reguluje Polityka Opinii.
 • Polityka prywatności to dokument lub podstrona Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna tutaj. 
 • Produkt to Produkt cyfrowy, Usługa lub Produkt mieszany prezentowany w Serwisie. 
 • Produkt cyfrowy to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 • Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.
 • Regulamin to ten dokument. 
 • System płatności to system płatności, z którego korzystam, a który został uwidoczniony w Serwisie. Podstawowym systemem płatności jest PayU należący do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, KRS 0000274399, NIP: 7792308495.
 • Siła wyższa to zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od Twojej czy mojej woli lub działania, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było zapobieżenie mu. Przykładem takiego zdarzenia jest powódź, włamanie, wojna, akt terroru, pandemia czy wprowadzenie stanu wyjątkowego. 
 • Treści to wszystkie informacje, w tym dane osobowe i nieosobowe wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług elektronicznych, w tym w szczególności pozostawione w sekcji Komentarze, Opinie lub Konto.
 • Umowa to, w zależności od tego, co jest przedmiotem Twojego Zamówienia:
  • umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za Cenę;
  • umowa o świadczenie usług;
  • inna umowa cywilnoprawna. 
 • Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Usługa elektroniczna to usługa świadczona drogą elektroniczną przeze mnie za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym formularze Dane płatności, Koszyk, Newsletter.Usługa to usługa, która jest prezentowana w ramach Serwisu przeznaczona do sprzedaży, m.in. konsultacje telefoniczne, webinar, szkolenie online. Usługa elektroniczna to usługa społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (tekst jednolity), Dz. U. UE.L.2015.241.1.
 • Użytkownik to każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, w tym Kupujący.  
 • Zamówienie to oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu, polegające na wyborze w ramach sklepu określonych Produktów zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Kodeks cywilny to skrócona nazwa do określenia Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Kodeks postępowania cywilnego to skrócona nazwa do określenia Ustawy z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa o prawach konsumenta to przepisy prawa, regulujące prawa i obowiązki przedsiębiorcy względem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Są one nazywane konsumentami. Formalna nazwa tej ustawy to Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną to przepisy prawa, które regulują zasady świadczenia usług elektronicznych. Do takich usług zalicza się na przykład newsletter czy formularz kontaktowy na stronie. Formalna nazwa tej ustawy to Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
 • Akt o usługach cyfrowych (lub DSA) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102);
 • Dyrektywa 2011/93/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW, Dz. U. U.E.L.2011.335.1.

Pojęcia opisane w niniejszym punkcie mają znaczenie dla łatwiejszego posługiwania się Regulaminem. Mogą być pisane od wielkiej lub od małej litery, co nie zmienia nadanego im znaczenia. 

SERWIS I SPRZEDAŻ

 1. Informacje o Produkcie podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności jego opis i cena, nie stanowią formalnej oferty. Publikowane na tej stronie informacje są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy.
 2. Użytkowniku! Możesz pobrać nieodpłatnie ten dokument przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Link do Regulaminu jest dostępny na samym dole Serwisu. Regulamin został udostępniony w taki sposób, abyś mógł/mogła go pobrać, zapisać na nośniku lub wydrukować w każdej chwili.
 3. W Serwisie należy podejmować działania zgodne z prawem. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych, w tym składanie Zamówienia, korzystanie z sekcji Komentarze lub Opinie anonimowo, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 4. Masz obowiązek korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności przysługujących mi lub osobom trzecim praw autorskich oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu. 
 5. Podczas korzystania ze Serwisu zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.
 6. Za pośrednictwem Serwisu odbywa się sprzedaż przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zastrzegam sobie jednak możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.
 7. Ta strona internetowa ma charakter informacyjny i służy prezentacji mojej oferty oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych, w szczególności w zakładce oznaczonej jako Blog. 
 8. Wszelkie treści i materiały prezentowane na blogu www.tudzialprawny.pl zostały stworzone przez przeze mnie (pamiętaj, jestem radcą prawnym) lub innego specjalistę w porozumieniu ze mną lub przy moim udziale. Publikowane materiały mają charakter wyłącznie edukacyjny i stanowią jedynie ogólne wskazówki. 
 9. Dokładam wszelkich starań, aby informacje zawarte na blogu były aktualne i pochodziły z wiarygodnych źródeł. Niemniej jednak nie odpowiadam za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do nich, błędy czy pominięcia.
 10. Pamiętaj, że publikowane informacje nie odnoszą się do konkretnej sytuacji. Stosowanie danych przepisów prawnych może znacznie różnić się w zależności od konkretnego stanu faktycznego. Treści te nie zastępują profesjonalnych usług prawnych. Pomiędzy mną a Tobą nie powstaje relacja klient – radca prawny. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania skonsultuj się ze specjalistą w danej dziedzinie. Jeśli chcesz omówić ze mną dany artykuł – napisz do mnie. 
 11. Wszelkie materiały umieszczane na stronie internetowej www.tudzialprawny.pl oraz jej podstronach lub subdomenach są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskażę inaczej. 
 12. Pamiętaj, że będę modyfikować publikowane tutaj treści, w szczególności w przypadku pomyłki, pominięcia, zmiany prawa czy orzecznictwa oraz nowej praktyki sądów lub organów administracji.
 13. Uważaj na wykorzystywanie materiałów z tego bloga. Są one objęte prawnoautorską ochroną. Jeżeli chcesz zacytować fragment którejś z publikacji, pamiętaj o oznaczeniu mnie jako autorki tekstu oraz podaniu źródła. 
 14. Na blogu mogą pojawić się linki odsyłające do innych stron internetowych, w tym linki afiliacyjne prowadzące do stron partnerów. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Przed kliknięciem w link zachęcam do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tychże stron.
 15. Umożliwiam pozostawienie Komentarza na blogu lub Opinii w moim sklepie. Nie ponoszę jednak odpowiedzialności za jego treść. Nie będę publikować komentarzy lub opinii o charakterze spamu, obraźliwych, wulgarnych, niezgodnych z prawem lub zawierających jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez mojej zgody. 
 16. Możesz korzystać z Serwisu wyłącznie na swój użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu nie jest dopuszczalne ich wykorzystywanie w celu prowadzenia przez Ciebie działalności komercyjnej. 
 17. Mogę weryfikować pozostawione przez Ciebie w Serwisie Treści. Szczegółowe zasady weryfikowania i moderowania Treści, zgłaszania Nielegalnych Treści, Treści niezgodnych z tym Regulaminem, jak również wydawanie decyzji oraz prawo odwołania się od decyzji reguluje załącznik nr 3 do Regulaminu.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Możesz korzystać z Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem newslettera i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników. Jest to możliwe, jeżeli spełnisz minimalne wymagania techniczne:

 • musisz mieć urządzenie umożliwiające dostęp do sieci internet, wyposażony w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows; takim urządzeniem jest komputer czy telefon;
 • musisz mieć na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, takiej jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
 • musisz mieć aktywne konto poczty elektronicznej.

Pamiętaj! Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet. Korzystanie i przesyłanie danych przez internet niesie za sobą ryzyka charakterystyczne dla tej sieci. Zaliczamy do nich: wirusy internetowe, próby wyłudzenia, naruszenie prywatności. 

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z Serwisu, podejmuję środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa. Takim rodzajem zabezpieczenia jest stosowanie na stronie protokołu SSL czy narzędzie do weryfikowania, czy Użytkownik jest człowiekiem czy maszyną (narzędzie reCAPTCHA). 

USŁUGI ELEKTRONICZNE. PUNKT KONTAKTOWY

 1. Za pośrednictwem Serwisu są świadczone Usługi elektroniczne. Ten Regulamin określa zasady i warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych, z wyjątkiem usługi Newsletter, która została uregulowana odrębnie w Regulaminie newslettera.
 2. Korzystając z określonych Usług elektronicznych, zawierasz ze mną umowę o świadczenie Usługi elektronicznej. Taka umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w tym Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:
  • dostępu do Serwisu – z chwilą skutecznego wywołania w oknie przeglądarki Twojego urządzenia, strony internetowej Serwisu lub skorzystania z przekierowania prowadzącego do Serwisu;
  • korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Komentarze, Koszyk) –  z chwilą skorzystania przez Użytkownika z danej usługi;
  • założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia Zamówienia na Produkt, która wymaga posiadania Konta.
 3. Umowa zostaje rozwiązana w przypadku:
  • dostępu do Serwisu – z chwilą opuszczenia przez Ciebie Serwisu;
  • korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk) – zaprzestania korzystania przez Ciebie z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia przez Ciebie Serwisu;
  • założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia wniosku o jego likwidację. 
 4. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu, złożenia Zamówienia, pozostawienia Komentarza lub Opinii.
 5. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu.
 6. Możesz w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usług elektronicznych, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Wyznaczyłam punkt kontaktowy, za pośrednictwem którego mogą się ze możesz się ze mną kontaktować. Wystarczy, że napiszesz do mnie na adres: napisz@tudzialprawny.pl. Za pośrednictwem tego punktu kontaktowego mogą kontaktować się ze mną również organy państw członkowskich należących do Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Usług Cyfrowych.

REKLAMACJA 

 1. Jeżeli zauważysz jakieś nieprawidłowości, to możesz złożyć reklamację:
  • w formie elektronicznej na adres: napisz@tudzialprawny.pl;
  • w formie papierowej na adres pocztowy: Edukacja Prawna Natalia Stojanowska, ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew. 
 2. Reklamacja powinna umożliwiać Twoją identyfikację, a także zawierać przedmiot reklamacji oraz Twoje oczekiwania związane z reklamacją. Zalecam podanie w opisie reklamacji szczegółowych informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości. Podanie tych danych jest jednak nieobowiązkowe i nie wpływa na skuteczność Twojej reklamacji. 
  Termin rozpatrzenia reklamacji: 14 dni 
  Odpowiedź: w tej samej formie (np. e-mailem), chyba że poprosisz, abym udzieliła odpowiedzi w inny sposób.
 3. Pamiętaj! Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet. Korzystanie i przesyłanie danych przez internet niesie za sobą ryzyka charakterystyczne dla tej sieci. Zaliczamy do nich: wirusy internetowe, próby wyłudzenia, naruszenie prywatności. 
 4. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z Serwisu, podejmuję środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa. Takim rodzajem zabezpieczenia jest stosowanie na stronie protokołu SSL czy narzędzie do weryfikowania, czy Użytkownik jest człowiekiem czy maszyną (reCAPTCHA). 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Możesz dokonać zakupu Produktu w Serwisie poprzez złożenie Zamówienia.

 1. W tym celu musisz wejść na stronę internetową www.tudzialprawny.pl/sklep, a następnie dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Serwisu. Musisz wybrać interesujący Cię Produkt, a następnie dodać go do koszyka, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”. 
 2. Następnie, w zależności od Twojej decyzji, możesz kontynuować zakupy lub przejść do finalizacji Zamówienia, klikając w ikonę Koszyka w prawym górnym rogu, a następnie w przycisk „Zobacz koszyk”.
 3. Po naciśnięciu przycisku „Zobacz koszyk” zostaniesz przeniesiony do podstrony Serwisu, na której wyświetli się informacja prezentująca wybrane Produkty, ich cenę, liczbę, a także informacje o łącznym ich koszcie („Podsumowanie koszyka”). Na tym etapie masz możliwość dokonywania zmian w Zamówieniu. Po dokonaniu zmian powinieneś nacisnąć przycisk „Zaktualizuj koszyk”.
 4. Jeżeli masz specjalny kupon rabatowy, to w miejscu oznaczonym jako „Kod kuponu” powinieneś go wpisać, a następnie nacisnąć przycisk „Zastosuj kupon”.
 5. W celu sfinalizowania Zamówienia powinieneś nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”. Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do kasy”, zostaniesz przeniesiony na podstronę Serwisu, w której będziesz musiał(-ła) podać swoje dane osobowe oraz dokonać wyboru płatności („Dane płatności”). Na tej podstronie masz nadal możliwość dodania kuponu rabatowego. Na podstronie Serwisu pojawi się komunikat „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod”. Po naciśnięciu napisu „Kliknij tutaj, aby dodać kod” pojawi się specjalne okienko do dodania kodu kuponu, w którym należy wpisać ciąg znaków, a następnie nacisnąć przycisk „Zastosuj kupon”.
 6. W celu złożenia Zamówienia musisz wypełnić formularz oznaczony jako Dane płatności, podając informacje niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
  • imię;
  • nazwisko;
  • ulica;
  • kod pocztowy;
  • miasto;
  • adres e-mail;
   a w przypadku Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dodatkowo:
  • nazwa firmy (opcjonalnie);
  • numer NIP (opcjonalnie).
 7. Po wypełnieniu formularza Dane płatności zweryfikuj jeszcze raz wszystkie informacje, które tam wprowadziłeś(-łaś).
 8. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu danych płatności Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia. 
 9. Po prawej stronie podstrony Serwisu powinno pojawić się Zamówienie z sumą do zapłaty oznaczone jako „Twoje zamówienie” oraz informacją o możliwych sposobach płatności.
 10. W Serwisie istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu płatności, które zostały szczegółowo opisane w punkcie Sposoby i terminy płatności. Wybierz metodę płatności ze sposobów dostępnych w Serwisie.
 11. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia musisz: 
  • zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałem(-łam) i akceptuję regulamin i politykę prywatności”, które zawierają aktywne linki, po naciśnięciu których w nowym oknie odpowiednio otwiera się podstrona Serwisu z Regulaminem lub Polityką prywatności;
  • w zależności od wybranych Produktów:
   • wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca: „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Jestem świadomy(-ma), że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i przyjmuję to do wiadomości”;
   • wyrazić zgodę na dostarczenie usługi objętej Zamówieniem w całości przed upływem terminu odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca: „Wyrażam zgodę na wykonanie w pełni usługi objętej zamówieniem przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jestem świadomy(-ma), że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i przyjmuję to do wiadomości”; 
   • wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej Zamówieniem przed upływem terminu odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca: „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej zamówieniem przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zgłoszenia żądania odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, będę zobowiązany(-na) do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy”.
 12. Akceptacja checkboxów jest niezbędna do realizacji Zamówienia. 
 13. Następnie musisz wyrazić zgodę na realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 14. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i Płacę” zostaniesz przeniesiony na stronę Systemu płatności celem dokonania płatności za wybrane Produkty. Po skutecznym dokonaniu płatności zostaniesz przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia.
 15. Pamiętaj, że klikając w przycisk „Kupuję i płacę”, potwierdzasz złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej zapłaty. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi Twoje oświadczenie woli zawarcia ze mna Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Tobą a mną następuje po uprzednim złożeniu przez Ciebie Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w punkcie Składanie Zamówienia.
 2. Po złożeniu przez Ciebie Zamówienia niezwłocznie potwierdzam jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuję Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji otrzymasz w wiadomości e-mail skierowanej na adres poczty elektronicznej, który podałeś(-łaś) w trakcie składania Zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie, w którym otrzymasz ode mnie tego maila. Umowa ta jest zawierana w języku polskim w treści zgodnej z tym Regulaminem.
 3. W przypadku złożenia zgody na dostarczenie Produktu w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy w wiadomości e-mail otrzymasz informację o udzieleniu takiej zgody. 

INFORMACJE I CENA PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny podane w Serwisie dotyczą jednej sztuki Produktu. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w Serwisie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia przez Ciebie Zamówienia.
 2. Całkowita wartość Zamówienia, zawierająca łączną cenę za zamówione Produkty, widoczna jest na etapie potwierdzania Zamówienia.
 3. Zastrzegam sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Twoje Zamówienie, jeżeli zostało złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. W Serwisie dostępny jest szybki przelew elektroniczny – płatny bezpośrednio na moje konto za pośrednictwem Systemu płatności PayU. Zamówienie z wykorzystaniem tego Systemu płatności nastąpi po zaksięgowaniu przelewu na moim koncie rozliczeniowym.
 2. Rozliczenie transakcji może wiązać się z koniecznością rejestracji w Systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z Systemu płatności, które są niezależne ode mnie czy postanowień tego Regulaminu. Masz obowiązek zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z Systemu płatności. 

FAKTURY 

Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej. Składając Zamówienie, wyrażasz zgodę na wystawienie faktury w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres e-mail wskazany przez Ciebie w formularzu Dane płatności.

PRZEDSPRZEDAŻ I AKCJE PROMOCYJNE

W Serwisie lub poza nim mogą być oferowane Produkty w przedsprzedaży. Termin dostawy takiego Produktu każdorazowo zostanie podany w jego opisie. W Serwisie lub poza nim mogą być również organizowane akcje promocyjne, które mogą polegać na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub grupę Produktów. Akcje promocyjne będą obowiązywać przez określony czas lub do odwołania.

DOSTAWA PRODUKTU CYFROWEGO

Jeżeli zamówisz Produkt, który jest treścią cyfrową (np. e-booka lub wzór dokumentu), to na Twoją skrzynkę e-mail zostanie wysłana wiadomość z aktywnym linkiem umożliwiającym jego pobranie. Link jest wysyłany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zaksięgowania płatności na moim koncie. Jeżeli organizowana jest przedsprzedaż, to termin ten może być inny.  

 1. Uwaga!  Jeżeli jesteś Konsumentem, a ja nie dostarczę Ci Produktu, to możesz mnie wezwać do jego dostarczenia. Jeżeli pomimo wezwania nadal nie dostarczę Ci Produktu, to w takiej sytuacji możesz odstąpić od umowy. 
 2. Będąc Konsumentem, możesz również odstąpić od umowy bez wzywania mnie do dostarczenia Produktu, jeżeli:
  • z mojego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczę Ci Produktu, lub
  • wspólnie uzgodnimy lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie będzie wynikać, że określony termin dostarczenia Produktu miał dla Ciebie istotne znaczenie, a ja nie dostarczyłam go w tym terminie. 
 3. Zwrot wpłaconej kwoty wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 4. Uwaga! Zdarza się, że czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych ode mnie. W takiej sytuacji niezwłocznie powiadomię Cię o tym oraz wskażę nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nie zaakceptujesz nowego terminu, to masz prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Prawo to przysługuje jedynie osobom, które mają status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi ode mnie. 
 6. Jeżeli odstąpisz od Umowy, to uniemożliwię Ci dalsze korzystanie z Produktu, np. poprzez odebranie Ci dostępu do Produktu lub zablokowanie Twojego Konta, o ile zostało utworzone. Moje działania nie mają jednak wpływu na Twoje uprawnienia jako Konsumenta zastrzeżone w art. 32a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. 
 7. Ten punkt ma zastosowanie zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

LICENCJA NA PRODUKT CYFROWY 

Produkt cyfrowy oferowany za pośrednictwem Serwisu stanowi moją własność intelektualną. Jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.

Z chwilą zawarcia pomiędzy nami Umowy udzielam Ci licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu. 

 1. Licencja ta jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
  • jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika;
  • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu cyfrowego w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, w tym wydruk;
  • trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego techniką cyfrową  – chyba że w opisie Produktu cyfrowego wskazałam inaczej. 
 2. Licencja nie daje Ci prawa do:
  • kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Produktu cyfrowego na własny użytek;
  • tworzenia na bazie Produktu cyfrowego lub jego części produktów pochodnych;
  • przekazywania prawa do korzystania z tego Produktu lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Produktu cyfrowego w całości lub w części.

Udzielam licencji bezterminowo, chyba że co innego będzie wynikać z opisu Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji uwzględniłam w Cenie Produktu cyfrowego. 

ZABEZPIECZENIA. WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PRODUKTU CYFROWEGO 

Oferowane Produkty cyfrowe mogą mieć zabezpieczenia. Informacja o formie zabezpieczenia oraz aktualne wymagania techniczne i technologiczne Produktu cyfrowego każdorazowo są podawane w opisie na stronie Produktu. Aby korzystać z Produktu cyfrowego, musisz spełnić minimalne wymagania techniczne. O to one:

 • musisz mieć urządzenie umożliwiające dostęp do sieci internet, wyposażony w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows; takim urządzeniem jest komputer czy telefon;
 • musisz mieć na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej obsługującej HTML5, zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, takiej jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
 • musisz mieć aktywne konto poczty elektronicznej;
 • musisz mieć program pozwalający na pobranie Produktu cyfrowego w formacie PDF.

DOSTAWA USŁUGI 

 1. Jeżeli zamówisz Produkt, który jest usługą (np. konsultacje online, przygotowanie audytu strony internetowej), to jest ona realizowana telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość. Termin dostarczenia Usługi każdorazowo wskazany jest w opisie Produktu.
 2. Aby korzystać z Usługi musisz spełnić minimalne wymagania techniczne. O to one:
  • musisz mieć urządzenie umożliwiające dostęp do sieci internet, wyposażony w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows; takim urządzeniem jest komputer czy telefon;
  • musisz mieć na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej, obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, takiej jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
  • musisz mieć aktywne konto poczty elektronicznej;
  • musisz mieć głośnik lub słuchawki oraz kamerę. 
 3. Usługa odbywa się za pośrednictwem programu wskazanego w opisie Usługi.
 4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zarówno w całości, jak i w części, które będą leżeć po mojej stronie, wyznaczę inny termin realizacji Usługi. 
 5. Zastrzegam sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny wykonania Usługi w terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem, chyba że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności moją nagłą chorobę. Niezwłocznie poinformuje Cię drogą mailową o odwołaniu wykonania Usługi z ważnej przyczyny i wyznaczę nowy termin.
 6. Niezrealizowana Usługa zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie. Uiszczona Cena zostanie zaliczona na poczet realizacji nowego terminu lub zostanie zwrócona Ci – zgodnie z Twoją decyzją.
 7. Nie odpowiadam za nieprawidłowości, w tym problemy techniczne związane z brakiem możliwości realizacji Usługi, jeżeli przyczyna leży po stronie Twojej lub podmiotów trzecich, z usług których korzystasz. Jeżeli nie pojawisz się w wyznaczonym terminie, bez uprzedniego powiadomienia o powodach braku obecności, to traktuje się, że Usługa została zrealizowana w całości. 
 8. W przypadku Usług o charakterze indywidualnym masz możliwość przesunięcia terminu. Zasady dotyczące możliwości zmiany terminu mają zastosowanie również do Ciebie. 

DOSTAWA PRODUKTU MIESZANEGO 

 1. W Serwisie mogą być oferowane Produkty mieszane. 
 2. Dostawa Produktu mieszanego odbywa się na zasadach określonych w opisie Produktu w Serwisie. 
 3. Do Produktów mieszanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu i przepisy prawa w zależności od ich kwalifikacji prawnych. Jeżeli: 
  • podstawowym świadczeniem jest Produkt cyfrowy – stosowane są odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące zamawianie Produktów cyfrowych;
  • podstawowym świadczeniem jest Usługa  – stosowane są odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące zamawianie Usług;
  • podstawowym świadczeniem jest Usługa i Produkt cyfrowy – uznaje się, że w ramach Serwisu zawierana jest umowa mieszana. Do takich Produktów mieszanych stosowane są: do Usługi odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące zamawianie Usług, zaś do Produktu cyfrowego odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące zamawianie Produktów cyfrowych. 
 4. W przypadku zawarcia Umowy na Produkty cyfrowe, Usługi, Produkt mieszany, zawierasz ze mną z Umowy różnego rodzaju. 
 5. W razie wątpliwości co do tego, czy zawierana Umowa jest Umową o świadczenie usług czy Umową o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, będziemy stosować przepisy dotyczące Usług, w tym prawa odstąpienia od umowy w przypadku Usług. 

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

 1. Kupując Produkt, możesz otrzymać dostęp do świadczenia dodatkowego. Takim świadczeniem może być: 
  • dostęp do zamkniętej grupy internetowej prowadzonej na zewnętrznej platformie społecznościowej, takiej jak Facebook, Instagram, Discord, 
  • udział w dodatkowych wydarzeniach, takich jak webinar online, szkolenie online, warsztaty online.
 2. Świadczenia dodatkowe mają charakter jedynie poboczny w stosunku do przedmiotu głównego Produktu. 
 3. Świadczenia te mogą być udzielane w całości lub w części, lub na określonych zasadach również bez konieczności uiszczania Ceny. 
 4. Może się zdarzyć, że osobny dokument będzie regulować warunki, tryb i zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem, to w terminie 14 dni możesz odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.  
 2. Wystarczy, że złożysz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Jest on dostępny tutaj
 3. Możesz również skorzystać ze wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Jest on dostępny tutaj. Pamiętaj, że skorzystanie ze wzorów nie jest obowiązkowe. 
 4. Aby zachować termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, wystarczy, że wyślesz swoje oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Możesz to zrobić: 
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: napisz@tudzialprawny.pl;
  • w formie papierowej na adres pocztowy: Edukacja Prawna Natalia Stojanowska, ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew. 
 5. Uwaga! 
  Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
  • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela Serwisu o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • Umowy o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Serwisu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 
 6. Musisz również wiedzieć, że w przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który korzysta z prawa odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 7. Jeżeli Twoje odstąpienie będzie prawnie skuteczne, to zwrócę Ci płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 8. Zwrot płatności  zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś(-łaś), chyba że wyraźnie zgodzisz inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla mnie z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość zawarta pomiędzy nami Umowa jest uważana za niezawartą. 
 10. Ten punkt ma zastosowanie zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA REKLAMACJI 

Jeżeli masz status Konsumenta, to możesz również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Możesz zwrócić się do:

 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu, 
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, 
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, 
 • organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
 • skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, w materiałach wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT CYFROWY

 1. Mam obowiązek dostarczyć Ci Produkt cyfrowy zgodny z Umową. Spełnia on ten warunek, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, liczba, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji; 
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest Ci potrzebny, o którym mnie powiadomiłeś najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który zaakceptowałam. 
 2. Produkt cyfrowy jest również zgodny z Umową, jeżeli:
  • nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których możesz rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu cyfrowego oraz publiczne zapewnienia moje, moich poprzedników prawnych lub osób działających w moim imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że wykażę, że:
   • nie wiedziałam o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mogłam o nim wiedzieć,
   • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na Twoją decyzję o zawarciu Umowy; 
  • jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia możesz rozsądnie oczekiwać; 
  • jest zgodny z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały Ci udostępnione przeze mnie przed zawarciem Umowy.
 3. Nie ponoszę odpowiedzialności za brak zgodności Produktu cyfrowego z Umową, jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy zostałeś(-łaś) wyraźnie poinformowany(-na), że konkretna cecha Produktu cyfrowego odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptowałeś(-łaś) brak konkretnej cechy Produktu cyfrowego.
 4. Masz obowiązek współpracy ze mną w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Produktu z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Produktu lub w celu korzystania z niego. 
 5. Ten punkt ma zastosowanie zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRZEDSIĘBIORCY

 1. Nie odpowiadam z tytułu rękojmi za niezgodność Produktu z Umową względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 
 2. Nie ponoszę odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

REKLAMACJA 

Jeżeli zauważysz jakieś nieprawidłowości, to możesz złożyć reklamację:

 • w formie elektronicznej na adres: napisz@tudzialprawny.pl;
 • w formie papierowej na adres pocztowy: Edukacja Prawna Natalia Stojanowska, ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew. 

Reklamacja powinna umożliwiać Twoją identyfikację, a także zawierać przedmiot reklamacji oraz Twoje oczekiwania związane z reklamacją. Zalecam podanie w opisie reklamacji szczegółowych informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości. Podanie tych danych jest jednak nieobowiązkowe i nie wpływa na skuteczność Twojej reklamacji. 

Termin rozpatrzenia reklamacji: 14 dni 

Odpowiedź: w tej samej formie (np. e-mailem), chyba że poprosisz, abym udzieliła odpowiedzi w inny sposób.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIE

Jestem administratorem Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o Twoich prawach oraz zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii, znajdują się w Polityce prywatności.

SIŁA WYŻSZA

W przypadku wystąpienia Siły wyższej oboje jesteśmy zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie wiążącej nas Umowy, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia Siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu zawartej Umowy. Zasada ta ma zastosowanie w okresie bezpośrednio poprzedzającym wystąpienie Siły wyższej lub następującym bezpośrednio po nim, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie Siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu Umowy.

ZMIANA REGULAMINU 

W zakresie, w jakim przepisy prawa mi na to pozwalają, mogę zmieniać ten dokument. Taka sytuacja zachodzi, kiedy istnieje ważna przyczyna. Za ważną przyczynę uznaje się w szczególności: 

 • zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na mnie obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
 • sytuację, w której Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu;
 • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji, rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze, w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na mnie obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
 • wprowadzenie przeze mnie nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu;
 • wprowadzenie przeze mnie nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych (np. zmiana systemu do sprzedaży);
 • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem.

Poinformuję Cię o treści proponowanej zmiany, daty wejścia w życie tych zmian oraz jednolitej treści Regulaminu po zmianach na stronie Serwisu. 

Jeżeli świadczę wobec Ciebie Usługę i po zapoznaniu się ze zmianami uznasz, że są one nie do zaakceptowania, to masz możliwość rozwiązania ze mną Umowy. 

Dokonane przeze mnie zmiany obowiązują Cię, jeżeli zostałeś(-łaś) prawidłowo powiadomiony(-na) o tych zmianach i nie wypowiedziałeś(-łaś) zawartej pomiędzy nami umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie. 

NA KONIEC 

 1. Pamiętaj, że Umowy zawierane są w języku polskim i na podstawie przepisów prawa polskiego.
 2. Regulamin nie ma na celu ograniczenia Twoich praw jako Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jakie przysługują Ci na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli którykolwiek zapis zostanie uznany za niezgodny z ustawą o prawach konsumenta, to pamiętaj, że będzie on nieważny i zastosowanie będą miały przepisy obowiązującego prawa. 
 3. W przypadku powstania sporu: 
  • pomiędzy Konsumentem a mną – spór ten zostaje poddany sądowi właściwemu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  • pomiędzy Przedsiębiorcą na prawach konsumenta a mną – spór ten zostaje poddany sądowi właściwemu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  • pomiędzy Przedsiębiorcą a mną – spór ten zostaje poddany sądowi właściwemu ze względu na miejsce mojego zamieszkania lub prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej. 

Jeżeli coś nie zostało uregulowane w Regulaminie, to zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Ten regulamin obowiązuje od 1.08.2023 r. 

Ostatnia aktualizacja Regulaminu – 17.02.2024 r.

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta – kliknij tutaj 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 3 – Weryfikowanie, moderowanie, zgłaszanie Nielegalnych Treści

POPRZEDNIE WERSJE 

PRAWA AUTORSKIE

Hej! Podoba Ci się ten regulamin? Nie kopiuj go. Ten dokument oraz wszystkie informacje umieszczone na tej stronie są objęte prawnoautorską ochroną. Jeżeli chcesz mieć identyczny regulamin na swojej stronie, kup jego wzór na www.tudzialprawny.pl/sklep lub napisz do mnie na napisz@tudzialprawny.pl