Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dzień dobry, cześć! Tu dział prawny!

Ten dokument prezentuje informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii w trakcie korzystania ze strony internetowej www.tudzialprawny.pl

Pamiętaj, że ta polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie.

Data aktualizacji: 15.03.2024 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Twoich danych osobowych jest Natalia Stojanowska.

Dane kontaktowe: 

DEFINICJE 

Poniżej znajdują się najważniejsze definicje, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć ten dokument. 

  • Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.
  • Serwis to moja strona internetowa pod adresem www.tudzialprawny.pl oraz wszystkie jej podstrony.
  • EOG to skrót określający Europejski Obszar Gospodarczy. EOG to strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, za wyjątkiem Szwajcarii.
  • Pliki cookie – popularnie zwane ciasteczkami – to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, umieszczane w Twoim urządzeniu, które wykorzystujesz podczas przeglądania mojej strony internetowej. Takim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet. 
  • Podstawowe typy plików cookie:
    • niezbędne pliki cookie to pliki cookie wykorzystywane w celu dostarczenia Ci usług oraz funkcjonalności dostępnych w tym Serwisie. Za pośrednictwem Serwisu niezbędne pliki cookie mogą być przeze mnie instalowane;
    • funkcjonalne pliki cookie to pliki cookie wykorzystywane w celu zapamiętywania i dostosowania Serwisu do dokonanych przez Ciebie wyborów, np. w zakresie ustalenia preferencji językowych. Za pośrednictwem Serwisu funkcjonalne pliki cookie mogą być instalowane przeze mnie lub podmioty trzecie, z usług których korzystam;
    • analityczne pliki cookie to pliki cookie wykorzystywane w celu pozyskania m.in.: informacji o liczbie wizyt i źródeł ruchu w Serwisie, poprawy wydajności Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu analityczne pliki cookie mogą być instalowane przeze mnie lub podmioty trzecie, z usług których korzystam;
    • marketingowe pliki cookie to pliki cookie wykorzystywane w celu dopasowania do Twoich zainteresowań wyświetlanych treści reklamowych. Za pośrednictwem Serwisu marketingowe pliki cookie mogą być instalowane przeze mnie lub podmioty trzecie, z usług których korzystam;
    • wydajnościowe pliki cookie to pliki cookie wykorzystywane w celu zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajnościowych Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu wydajnościowe pliki cookie mogą być przeze mnie instalowane;
    • inne pliki cookie to pliki cookie, które nie mają charakteru niezbędnego i nie można zakwalifikować ich do żadnej z powyższej kategorii. Są to między innymi pliki cookie mediów społecznościowych.

Wykorzystywanie plików cookie innych niż niezbędne pliki cookie oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tychże plików jest uzależnione od uzyskania Twojej zgody. Możesz wycofać zgodę w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam na podstawie Twojej zgody, zanim ją wycofałeś(-łaś). 

  • Polityka prywatności to ten dokument.
  • RODO to przepisy prawa, które regulują zasady przetwarzania danych osobowych oraz Twoje prawa, a moje obowiązki jako administratora danych osobowych. Formalna nazwa tego aktu prawnego to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 
  • Usługa społeczeństwa informacyjnego to każda usługa świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego określana jest jako usługa świadczona drogą elektroniczną i jest uregulowana przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną to przepisy prawa, które regulują zasady świadczenia usług elektronicznych. Do takich usług zalicza się na przykład newsletter czy formularz kontaktowy na stronie. Formalna nazwa tej ustawy to Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
  • Ustawa – prawo telekomunikacyjne to przepisy prawa, które określają zasady wykorzystywania systemów teleinformacyjnych w marketingu bezpośrednim. Takie urządzenia są wykorzystywane na przykład podczas wysyłania newslettera. Formalna nazwa tej ustawy to Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).

Pojęcia opisane w niniejszym punkcie mają znaczenie dla łatwiejszego posługiwania się tym dokumentem. Mogą być pisane od wielkiej lub od małej litery, co nie zmienia nadanego im znaczenia.

UŻYTKOWNICY

  1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, media społecznościowe prowadzone przeze mnie lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w tym dokumencie. 
  2. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. 
  3. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Osoba poniżej 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego (np. rodzica) w celu uzyskania świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego.
  4. Mogę podejmować działania w celu weryfikacji wieku Użytkownika.

WSPÓŁADMINISTRATORZY

  1. Współadministratorami danych osobowych są: 
    • Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (poprzednio Facebook Ireland Limited). 
    • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland.
  2. Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przeze mnie platform społecznościowych. W ramach Serwisu wykorzystywane są również wtyczki społecznościowe kierujące do portali społecznościowych.

TWOJE PRAWA 

Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych – masz prawo żądania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych. Na tej podstawie przekażę Ci informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania.
  • prawo żądania sprostowania danych – masz prawo żądania usunięcia nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych, jak również ich uzupełnienia, jeżeli są one niekompletne.
  • prawo otrzymania kopii danych – masz prawo uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych.
  • prawo do usunięcia danych – masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu lub celów, dla których zostały zebrane.
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – masz prawo żądania zaprzestania wykonywania operacji na Twoich danych osobowych. Prawo to przysługuje w następujących przypadkach:
    • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
    • osoba, której dane dotyczą, nie chce usunięcia danych;
    • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone, ale nie można ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy;
    • osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, czeka na wydanie decyzji w tej sprawie.
  • prawo do przenoszenia danych – masz prawo do tego, abym w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub na podstawie wyrażonej zgody, wydała Twoje dane osobowe w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. W ramach tego uprawnienia istnieje możliwość żądania przesłania tych informacji innemu podmiotowi pod warunkiem, że ja i podmiot przez Ciebie wskazany będziemy mieć techniczne możliwości spełnienia Twojego żądania. 
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celach marketingowych – masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celu innym niż cel marketingowy – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
  • prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody.
  • prawo do wniesienia skargi – masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy regulujące ochronę danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pamiętaj, że Twoje prawa nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. 

W celu realizacji swoich praw napisz na napisz@tudzialprawny.pl.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane 

na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:

  • zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
  • komentowania w Serwisie wpisów blogowych;
  • wydawania opinii o produkcie lub usłudze;
  • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość – w zakresie danych osobowych innych niż dane osobowe zwykłe.

z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:

  • zapisywania danych w niezbędnych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, w tym w celu świadczenia usługi związanej z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie;
  • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość.

 z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:

  • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia przeze mnie obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO.

prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;
  • tworzenia baz danych;
  • obsługi konta na portalu Instagram pod nazwą „natalia.stojanowska” oraz konta na portalu LinkedIn pod nazwą „Natalia Stojanowska” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych;
  • prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;
  • ochrony moich praw polegającej na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami;
  • statystycznym i analitycznym, w tym prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu;
  • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

  1. Moja działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym udostępniam Twoje dane osobowe.
  2. Do głównych odbiorców danych należą:
    • H88 Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-829), ul. Franklina Roosevelta 22 – podmiot zapewniający wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony, przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze, obsługę systemu do wysyłki e-maila;
    • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia – podmiot zapewniający system do wysyłki newslettera;
    • Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Irelandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajdują się służbowy profil społecznościowy na platformie Instagram, strona internetowa (fanpage) oraz grupa internetowa na platformie Facebook;
    • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Irlandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy;
    • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Serwis oraz narzędzie do analizy statystyk (Google Analytics).
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym obowiązku przekazania informacji do właściwych organów administracyjnych lub organów ścigania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

  1. Musisz wiedzieć, że poziom ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej różni się od tego poza obszarem EOG. Współpracuję z podmiotami zarówno na terenie EOG, jak i poza nim. 
  2. Przekazuję dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, głównie w sytuacji korzystania z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym. W takiej sytuacji dostawcy usług mają oddziały lub spółki zależne na terenie EOG. Dodatkowo stosowane są mechanizmy prawne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim mechanizmy zgodności (np. wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy, międzynarodowe normy certyfikacyjne) lub standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską przewidziane w art. 46 RODO. Ta decyzja ma zastosowanie w przypadku krajów trzecich objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. Dane osobowe mogą być również przekazywane poza obszar EOG na podstawie Twojej zgody. 
  3. Więcej informacji na temat zasad przekazywania danych poza EOG znajdziesz tutaj

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

  • dane osobowe przetwarzane w związku z zapisem na newsletter przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu cofnięcia zgody;
  • dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania;
  • dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą formularza opinii przez okres istnienia Serwisu;
  • dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą formularza komentarzy przez okres istnienia Serwisu; 
  • pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania;
  • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO;
  • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na mnie obowiązków prawnych przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;
  • dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przeze mnie platform społecznościowych, w tym korzystaniem z funkcjonalności aplikacji Facebook, Instagram, LinkedIn – przez okres istnienia stron firmowych, grup lub kont na danym portalu społecznościowym;
  • dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych lub wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

Ponadto Twoje dane osobowe będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony praw polegających na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

WYMÓG PODANIA DANYCH 

Nie musisz podawać swoich danych osobowych, jeżeli nie chcesz. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie ich może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu, dostępu do określonych treści lub niemożliwością wykonania usługi czy zrealizowania zamówienia.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 

  1. Analizuję dane osobowe subskrybentów newslettera, historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych przez sklep prawny w ramach Serwisu, historię aktywności na swoich profilach i grupach w social mediach na platformach Instagram, Facebook, LinkedIn. 
  2. Analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług, np. dostawcę usługi newslettera, właściciela platformy Instagram. Analiza danych nie wywołuje jednak wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa istotnie na Twoją sytuację, w tym Twoje prawa lub wolności.
  3. Powodem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie Twoich preferencji w celu dostosowania tworzonych przeze mnie treści, ofert lub komunikatów do preferencji zbiorczych.

PLIKI COOKIE I PODOBNA TECHNOLOGIA 

  1. Na tej stronie internetowej są wykorzystywane pliki cookie w celu: dostarczenia Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usprawnienia nawigacji, zapamiętania preferencji dotyczących plików cookie, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem, badań statystycznych i analitycznych, w celach marketingowych, łączenia z portalami społecznościowymi, prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego.
  2. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju. Na tym etapie zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystywanie określonych plików cookie.
  3. Konsekwencją zaakceptowania plików cookie jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia, np. tabletu, komputera czy telefonu, zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą nie masz kontroli.
  4. Pamiętaj jednak, że masz możliwość zarządzania plikami cookie.
  • Zarządzanie plikami podczas pierwszej wizyty w Serwisie – podczas Twojej wizyty w Serwisie wyświetli Ci się komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju. Wówczas masz możliwość udzielenia zgody na wybrane pliki cookie.
  • Usuwanie plików cookie z urządzenia – masz możliwość usunięcia plików cookie znajdujących się na wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu. W tym celu powinieneś wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób usuwasz wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Pamiętaj jednak, że w ten sposób możesz utracić zapisane informacje (np. dane do logowania).
  • Uniemożliwienie przechowywania plików cookie – masz możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. 

Ponieważ pliki cookie stosowane są również do zapamiętywania Twoich preferencji dotyczących plików cookie, musisz mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookie na urządzeniu końcowym, co może skutkować uniemożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności, a część treści udostępniana na tej stronie internetowej może być niewidoczna.

  • Tryb incognito – możesz korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookie zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.
  • Inne urządzenia – pamiętaj, że kiedy używasz różnych urządzeń (np. raz telefon, a raz komputer), to w przypadku użycia przez Użytkownika innego urządzenia końcowego, profilu utworzonego na komputerze lub różnych przeglądarek internetowych, to Serwis każdorazowo poprosi Cię o ponowne określenie preferencji w zakresie plików cookie.

WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA I FUNKCJONALNOŚCI 

W Serwisie wykorzystywane są narzędzia w celu usprawnienia działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się ich lista. 

  • Formularz kontaktowy
    Zapewniam możliwość skontaktowania się przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza kontaktowego musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia oraz obsługi zapytania. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. W ramach wykorzystywania formularza kontaktowego zbieram również dane osobowe w postaci adresu IP oraz informacji o rodzaju Twojej przeglądarki. Powyższe dane osobowe są niezbędne w związku z wykorzystywanymi w Serwisie zabezpieczeniami, które pomagają między innymi w wykrywaniu spamu.
  • Formularz – komentarze 
    Zapewniam możliwość pozostawienia komentarza w Serwisie. Korzystanie z formularza – komentarze nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza musisz podać nazwę, adres e-mail, nazwę witryny w przeglądarce oraz treść komentarza. 
  • Formularz – opinie 
    Zapewniam możliwość pozostawienia opinii w Serwisie. Korzystanie z formularza – opinie nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza musisz podać nazwę, adres e-mail,  nazwę witryny w przeglądarce oraz treść opinii. 
  • Formularz zamówienia (Dane płatności) w sklepie
    Składając zamówienie w sklepie dostępnym w Serwisie, musisz podać określone dane, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie, w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy. Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy, a także realizacji obowiązków prawnych, rozliczeń podatkowo-księgowych oraz rozpatrywania roszczeń.
  • Media społecznościowe
    Prowadzę profile społecznościowe na portalach Instagram, Facebook i LinkedIn. Dane osobowe podawane w mediach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania tymi profilami, komunikowania się z Tobą, w tym w celu udzielania odpowiedzi na zadawane przez Ciebie pytania, jak również w celach statystycznych i analitycznych, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach, tworzenia społeczności w ramach profilu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
    Zasady panujące na portalach społecznościowych są przeze mnie ustalane, jednakże zasady korzystania z danego portalu społecznościowego wynikają z regulaminów oraz zasad społeczności tychże platform.
    Masz możliwość rezygnacji z obserwowania mojego profilu w każdej chwili. Istnieje również możliwość blokady mojego konta. Z uwagi na specyfikę wykorzystywanych przeze mnie platform wyłącznie skorzystanie z opcji „zablokuj użytkownika” spowoduje, że żadne treści tworzone przeze mnie nie będą Ci wyświetlane. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny.
    Pamiętaj, że przetwarzam Twoje ogólnodostępne dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko, nazwa profilu czy inne informacje ogólne, które umieszczane są na profilach, zostały oznaczone jako publiczne lub bezpośrednio mi je udostępniłeś(-łaś). Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez właścicieli portali społecznościowych na warunkach zawartych w regulaminach tychże platform.
  • Wtyczki społecznościowe  
    Wykorzystuję wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn oraz wtyczki umożliwiające udostępnienie treści w tych serwisach społecznościowych, w szczególności „Udostępnij”. Przedmiotowe wtyczki są oznaczone logo danego serwisu społecznościowego.
    Dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy podejmiesz aktywne działanie polegające na kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę z logo portalu społecznościowego przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu, a Ty zostaniesz przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Jednocześnie Twoja przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookie. Od momentu kliknięcia przez Ciebie w ikonę danej wtyczki, Twoje dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a jego właściciel staje się współadministratorem danych osobowych. Od momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki nie mam wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego portalu społecznościowego.
    Pamiętaj, że dane są przesyłane niezależnie od faktu, czy masz konto na danym portalu społecznościowym lub czy jesteś zalogowany. W przypadku, gdy jesteś zalogowany na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Ciebie konta (profilu).
  • Newsletter 
    Przetwarzam dane osobowe subskrybentów w postaci imienia oraz adresu e-mail. W formularzu zapisu na newsletter pola te są obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania newslettera. W celu dodania adresu e-mail do listy subskrybentów zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie do bazy danych listy mailingowej newslettera.
    Subskrypcja newslettera oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przeze mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, a także przekazywania informacji handlowych. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki newslettera. W każdej chwili subskrybent może wycofać udzieloną zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera.
    System mailingowy wykorzystywany przeze mnie do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane przez Ciebie działania związane z przesyłanymi do Ciebie wiadomościami e-mail, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd.
    Korzystam z usług firmy MailerLite do zarządzania listą subskrybentów marketingu e-mailowego i do wysyłania wiadomości e-mail do subskrybentów. MailerLite jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe przy użyciu standardowych technologii, aby pomóc mi monitorować i ulepszać newsletter. W związku z wykonywaniem usług wysyłki newslettera wykorzystuję pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia.
  • Narzędzia zabezpieczające
    Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia zabezpieczające: 
    • reCAPTCHA
      W Serwisie wykorzystywana jest usługa reCAPTCHA, której celem jest zabezpieczenie Serwisu i ograniczenie możliwości przesyłania danych niewypełnianych przez człowieka, lecz generowanych przez programy zautomatyzowane lub boty. W trakcie wykorzystywania tego narzędzia dochodzi do sporadycznego badania, czy zachowania osoby odwiedzającej niniejszą witrynę nie noszą znamion zachowań robotów i w takiej sytuacji dochodzi do zbierania danych osobowych (adresu IP), których odbiorcą jest Google LLC.
    • CleanTalk
      W Serwisie wykorzystuję wtyczkę antyspamową CleanTalk, która sprawdza Twój adres IP oraz autentyczność podanego adresu e-mail. Adres IP Użytkownika, który zdecyduje się zostawić komentarz na stronie może być zapisany w plikach dziennika serwera, plikach dziennika CMS, plikach dziennika wtyczki.
  • Narzędzia statystyczno-analityczne
    W ramach Serwisu wykorzystuję również:
    • Google Analytics
      W Serwisie wykorzystuję w celach analitycznych usługę Google Analytics. W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Informacje na temat korzystania z Serwisu generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google Analytics został rozszerzony w Serwisie o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP w Serwisie Twój adres IP jest na terytorium EOG skracany przez Google LLC. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google LLC w USA i tam skracany. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są dane takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz; przeglądane podstrony w Serwisie; czas spędzony w Serwisie i jego podstronach; przejścia pomiędzy podstronami Serwisu; źródło, z którego przechodzisz do Serwisu.
    • statystyki dostępne w portalach społecznościowych
      Wykorzystuję również dostępne na profilach społecznościowych, tj. Instagram, Facebook, LinkedIn, funkcje statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali. 

LOGI SERWERA

Odwiedzanie i przeglądanie tej strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; nazwę użytkownika podawaną w procesie autoryzacji; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce użytkownika; język; godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany; informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego korzystasz. Dane, o których mowa powyżej, nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu, lecz są wykorzystywane wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Nie wykorzystuję w żaden sposób logów serwera do zidentyfikowania Ciebie. 

NA KONIEC 

Dążę do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc ten dokument jest na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby zmieniany.

Zachęcam Cię do regularnego sprawdzania brzmienia tego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.

Ta Polityka prywatności obowiązuje od 15.03.2024 r.

POPRZEDNIE WERSJE 

Polityka prywatności obowiązująca do dnia 14.03.2024 r. – kliknij tutaj

PRAWA AUTORSKIE

Hej! Podoba Ci się ten regulamin? Nie kopiuj go. Ten dokument oraz wszystkie informacje umieszczone na tej stronie są objęte prawnoautorską ochroną.