Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu
mniej niż 1 minuta minut

Publikacje

image_pdfimage_print

Publikacje

 1. Instytucja konkubinatu na tle prawa polskiego, Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych, nr 4(4)/2009.
 2. Orzeczenia prawnie nieistniejące, Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych, nr 2(6)/2010.
 3. Wydanie rzeczy ruchomej należącej do dłużnika znajdującej się we władaniu osoby trzeciej, Nowa Currenda nr 2/189/297/2012, Sopot 2012.
 4. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz obowiązek wykazania umocowania przez pełnomocnika wierzyciela w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Nowa Currenda nr 3/190/298/2012, Sopot 2012.
 5. Ekspektatywa, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 1/2012, Sopot 2012.
 6. Nowe książki prawnicze. Zenon Knypl, Eksmisja a prawa człowieka. Recenzja, Nowa Currenda dodatek naukowy, ISSN 1508-0641, Nowa Currenda nr 5/2012
 7. Nowelizacja postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, Nowa Currenda nr 5/192/298/2012, Sopot 2012.
 8. Zenon Knypl, Eksmisja i prawa człowieka. Wykonywanie eksmisji z lokali mieszkalnych. Wyd. Currenda, Sopot 2012, s. 202 (recenzja książki), Nowa Currenda nr 5/192/298/2012, Sopot 2012.
 9. Nowe formy zabezpieczenia w postępowaniu egzekucyjnym, Nowa Currenda nr 7/194/302/2012, Sopot 2012
 10. Etyka zawodowa aplikanta komorniczego, Nowa Currenda nr 7/194/302/2012, Sopot 2012
 11. Międzynarodowa Konferencja zawód komornika wczoraj, dziś, jutro – Karpacz 28-31 maja 2012, Nowa Currenda nr 6/193/301/2012, Sopot 2012
 12. Polubowne rozstrzyganie sporów, Nowa Currenda nr 11/198/306/2012, Sopot 2012
 13. Trzeci Kongres Zarządzania Wierzytelnościami (sprawozdanie), Nowa Currenda nr 12/199/307/2012, Sopot 2012
 14. Reorganizacja sądów rejonowych, Nowa Currenda nr 12/199/307/2012, Sopot 2012
 15. Egzekucja należności zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Nowa Currenda nr 3/202/310/2013, Sopot 2013
 16. Podpis jako konstytutywny element orzeczenia, Nowa Currenda 3/2013
 17. Odpowiedzialność karna komornika sądowego za ujawnienie tajemnicy zawodowej, Nowa Currenda nr 5/2013, Sopot 2013
 18. Szkolenia, szkolenia, szkolenia…-relacja ze szkolenia Izby Komorniczej w Gdańsku, Nowa Currenda nr 6/205/313/2013, Sopot 2013
 19. Recenzja: Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – autorzy: Zenon Knypl, Zbigniew Merchel, wyd. 4, Warszawa 2013 r.
 20. Protokół stanu faktycznego, Nowa Currenda nr 8/207/.315/2013, Sopot 2013, s.82-86
 21. Obowiązek wydania postanowienia o przekazaniu sprawy w trybie art. 773 (1) k.p.c., Nowa Currenda nr 10/209/317, Sopot 2013
 22. Wniosek o udzielenie pomocy lub asysty, Nowa Currenda nr 10/209/317/2013, Sopot 2013
 23. Sprzedaż przedmiotów ulegających szybkiemu zniszczeniu, Nowa Currenda nr 10/209/317/2013, Sopot 2013
 24. Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego”, Nowa Currenda nr 1/2014, Sopot 2014
 25. Egzekucja grzywien, Nowa Currenda nr 3/2014, Sopot 2014, s. 80-91
 26. V Seminarium Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, Nowa Currenda nr 4/2014, Sopot 2014
 27. Przekazanie wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości do komornika właściwego według art. 921 k.p.c., Nowa Currenda 4/2014  
 28. VI ogólnopolskie seminarium dyskusyjne Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, Nowa Currenda nr 5/2014, Sopot 2014
 29. Ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych, Karpacz, 14-15 maja 2014r. (wybrane wykłady, cz. I), Nowa Currenda nr 6/2014, Sopot 2014
 30. Ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych, Karpacz, 14-15 maja 2014r. (wybrane wykłady, cz. II), Nowa Currenda nr 7/2014, Sopot 2014
 31. Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych – Warszawa, 21 października 2013r. (cz. I), Nowa Currenda nr 8/2014, Sopot 2014
 32. Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych – Warszawa, 21 października 2013r. (cz. II), Nowa Currenda nr 9/2014, Sopot 2014
 33. Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych – Warszawa, 21 października 2013r. (cz. III), Nowa Currenda nr 10/2014, Sopot 2014
 34. Prawo do przyjmowania spraw z wyboru spoza rewiru nagrodą dla komornika za efektywne i skuteczne działanie, Nowa Currenda nr 3/2015, Sopot 2015
 35. Nowe książki prawnicze. Arkadiusz Cudak, Skarga na czynności komornika. Recenzja, Nowa Currenda nr 3/2015, Sopot 2015
 36. Recenzja monografii dr. Marcina Uliasza Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza, Wolters Kluwer 2016, PPE 9/2016 – 6 punktów
 37. Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2013 r., III Cz 308/13, Nowa Currenda – Dodatek naukowy nr 1/2016
 38. Dwugłos w sprawie przejęcia kancelarii przez zastępcę komornika, Nowa Currenda – Dodatek Naukowy nr 1/2015 (współautor; wspólnie z SSA w stanie spoczynku Z. Knyplem)
 39. Marcian Walasik, Analogia w prawie procesowym cywilnym – recenzja książki, Nowa Currenda 7/2014
 40. Andrzej Marciniak, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz – recenzja książki, Nowa Currenda 7/2014
 41. Uchwała składu trzech sędziów SN z dnia 26.10.2016 r. w sprawie o sygnaturze III CP 63/16, Nowa Currenda 10/2016
 42. Nowa funkcjonalność w programach Currendy – model e-Zajęcia, Nowa Currenda 10/216
 43. Sukces modułu e-Zajęcia, Nowa Currenda 11-12/2016
 44. Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej, recenzja, Nowa Currenda 8-9/2016
 45. Monitor Postępowania Egzekucyjnego – narzędzie stworzone z myślą o komornikach sądowych, Nowa Currenda – Dodatek praktyczny 1/2018
 46. Życiorys Sędziego Zenona Knypla (1934–2016) [w:] Księga pamiątkowa ku czci Zenona Knypla, pod red. G. Sikorski, Z. Szczurek, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2017, s. 397
 47. Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2016r, sygn. I FPS 8/16, Nowa Currenda 3/2017
 48. Wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2017 r., sygn. II GSK 1327/15, Nowa Currenda 5/2017
 49. Wynagrodzenie zastępcy komornika powołanego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, PPE 8/2017
 50. Ustawa o komornikach sądowych. Komentarz, pod red. G. Sikorski, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2019 (współautor; art. 11-24,41,261 pkt 12)
 51. Rejestr czynności przetwarzania, Nowa Currenda nr 3/2018, s. 49 – 56
 52. Ulga prorodzinna jako przedmiot egzekucji sądowej, Nowa Currenda – Dodatek naukowy 1/2019
 53. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez komorników i asesorów komorniczych, Nowa Currenda nr 5/2019
 54. Opinia prawna z zakresu zasad wykonywania zawodu i zasad etyki komornika (egzamin komorniczy), Nowa Currenda nr 6/2019
 55. Postanowienie o kosztach, Nowa Currenda nr 7/2019
 56. Obowiązki patrona aplikanta komorniczego, Nowa Currenda nr 10/2019
 57. Zawieszenie aplikanta komorniczego w czynnościach, Nowa Currenda nr 11/2019
 58. Profilowanie dłużników w kancelarii komorniczej. Czy komornik profiluje dłużników?, RODOInformator 2019
 59. Do których procesów występujących w kancelarii komorniczej należy przeprowadzić DPIA?, RODOInformator 11/ 2019,
 60. Prawo dostępu do informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, RODOInformator 2019,
 61. Problematyka retencji danych w kancelarii komorniczej, RODOInformator 08/2019,
 62. Odpowiedzialność administracyjnoprawna komornika sądowego jako administratora danych osobowych, RODOInformator 08/2019,
 63. Wpływ ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 na obowiązku informacyjne komornika sądowego, RODOInformator 2019,
 64. Kwalifikacje osoby wyznaczonej na Inspektora Ochrony Danych, RODOInformator 06/2018
 65. Odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych lub podmiotu przetwarzającego za naruszenie w zakresie ochrony danych osobowych, RODOInformator 05/2018
 66. Analiza prawna statusu Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle RODO, RODOInformator 03/2018,
 67. 7 podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych w świetle RODO, RODOInformator 02/2018
 68. Outsourcing usług w kancelarii komorniczej a RODO, RODOInformator 04/2019
 69. Podstawowe obowiązki administratora danych osobowych w świetle Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, RODOInformator 02/2018
 70. Analiza ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w świetle RODO, RODOInformator 05/2018
 71. Przetwarzanie danych osobowych na innej podstawie niż umowa, RODOInformator 04/2018
 72. Praca zdalna, Nowa Currenda nr 5/2020
 73. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego wskutek siły wyższej, Nowa Currenda nr 5/2020
 74. Asesorzy jako członkowie samorządu komorniczego, Nowa Currenda nr 1/2020
 75. Wykonywanie kopii zapasowej w kancelarii komorniczej, Nowa Currenda nr 6/2020
 76. Problematyka zryczałtowanych kosztów utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisy obrazu i dźwięku (niepub.)
 77. Obowiązek stosowania przez komornika najmniej uciążliwego sposobu egzekucji, Nowa Currenda nr 7/2020
 78. Zawieszenie oraz umorzenie postępowania na wniosek strony, Nowa Currenda nr 7/2020
 79. Jak zarabiać legalnie bez firmy. Działalność nierejestrowana, pod red. I. Czaplewska (współautor) e-book, 2020
 80. Jak wdrożyć RODO w kancelarii? [w:] Twoja własna indywidualna kancelaria. Jak ją założyć, A. Światłoń (red.), Kraków 2020, self-publishing
 81. Szczegółowe zasady prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych. Komentarz, pod red. M. Jaranowski, N. Stojanowska, Warszawa 2021, Wydawnictwo C.H. Beck
 82. Jak legalnie wysłać newsletter? Lider Branży Edukacyjnej nr IV/2021
 83. Analiza instytucji sabbatical na tle prawa polskiego, MoP, nr 4/2021.
 84. Konkurs jako forma promocji gabinetu kosmetycznego na portalach społecznościowych, Aesthetic Cosmetology, ACM 4/2021.
 85. Konkurs w social mediach. Jak przeprowadzić go zgodnie z prawem, e-book, lipiec 2021, self publishing.
 86. Czy ebooka zaprojektowanego w Canva można sprzedawać?, Nieshablonowy Shablon, 20.01.2021.
 87. Konkurs jako forma promocji gabinetu kosmetologicznego na portalach społecznościowych, Aestetic Business, 03.10.2022. 
 88. Te rzeczy nie powinny znaleźć się w regulaminach salonów beauty, Aestetic Business, 11.10.2022.
 89. Pracownik odchodzi z klientami? 4 metody zabezpieczenia bazy klientów, Aestetic Business, 2.11.2022. 
 90. Reklama wyrobów stosowanych w medycynie estetycznej na nowych zasadach, Aestetic Business, 10.11.2022.
 91. Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych, Aestetic Business, 21.11.2022.
 92. Wykorzystywanie wizerunku pracownika lub klienta w branży beauty, Aestetic Business, 22.12.2022.
 93. Prawne aspekty newslettera [w:] Strategia dochodowego Newslettera. Jak pisać, żeby chcieli czytać u zostać Twoim klientem, Marta Idczak (współautor) e-book, styczeń 2023, self-publishing.
 94. Dyrektywa cyfrowa i towarowa a regulamin sklepu, AtomStore, 21.01.2023.
 95. Jak zorganizować konkurs w mediach społecznościowych zgodnie z prawem, Kobiety przy kawie.
 96. Możliwość reklamy działalności lekarzy w obszarze medycyny estetycznej a ograniczenia reklamy lekarzy, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 97. Zakres obowiązku informacyjnego w przypadku zabiegów medycyny estetycznej, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 98. Treści edukacyjne jako forma promocji gabinetu kosmetologicznego, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 99. Zakaz reklamy a publikowanie wideo z zabiegów w mediach społecznościowych, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 100. Publikowanie opinii klientów dotyczących usług z użyciem wyrobu medycznego, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 101. Oferta handlowa a zakaz reklamy wyrobów medycznych, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 102. Rejestr BDO a gabinet kosmetyczny, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 103. Pracownik odchodzi z klientami? 4 metody zabezpieczenia bazy klientów, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.  
 104. Błąd w sztuce… czyli odpowiedzialność prawna za nieudany zabieg kosmetyczny, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2023.
 105. Legalność pobrania wynagrodzenia mimo niewykonania usługi, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2024. 
 106. Cennik gabinetu; promocje i obniżki; informowanie o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2024.
 107. Co to jest zadatek? Ile powinien wynosić w usługach kosmetologicznych?, Aesthetic Business. Portal Informacyjno-Branżowy, 2024.

 

 

Udostępnij

Natalia Stojanowska

Prawnik biznesowy. Wspieram przedsiębiorców, którzy skupiają swoje działania w internecie. Dostarczam poszukującym wsparcia prawnego, eksperckich porad i wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu online. Założycielka projektu Tu Dział Prawny.

Zobacz też: