Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
0
Koszyk jest pusty.
Menu
0
Koszyk jest pusty.
mniej niż 1 minuta minut

Publikacje

image_pdfimage_print

Publikacje

 1. Wydanie rzeczy ruchomej należącej do dłużnika znajdującej się we władaniu osoby trzeciej, Nowa Currenda nr 2/189/297/2012, Sopot 2012.
 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz obowiązek wykazania umocowania przez pełnomocnika wierzyciela w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Nowa Currenda nr 3/190/298/2012, Sopot 2012.
 3. Ekspektatywa, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 1/2012, Sopot 2012. – 2 punkty
 4. Nowelizacja postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, Nowa Currenda nr 5/192/298/2012, Sopot 2012.
 5. Zenon Knypl, Eksmisja i prawa człowieka. Wykonywanie eksmisji z lokali mieszkalnych. Wyd. Currenda, Sopot 2012, s. 202 (recenzja książki), Nowa Currenda nr 5/192/298/2012, Sopot 2012.
 6. Nowe formy zabezpieczenia w postępowaniu egzekucyjnym, Nowa Currenda nr 7/194/302/2012, Sopot 2012
 7. Etyka zawodowa aplikanta komorniczego, Nowa Currenda nr 7/194/302/2012, Sopot 2012
 8. Międzynarodowa Konferencja zawód komornika wczoraj, dziś, jutro – Karpacz 28-31 maja 2012, Nowa Currenda nr 6/193/301/2012, Sopot 2012
 9. Polubowne rozstrzyganie sporów, Nowa Currenda nr 11/198/306/2012, Sopot 2012
 10. Trzeci Kongres Zarządzania Wierzytelnościami (sprawozdanie), Nowa Currenda nr 12/199/307/2012, Sopot 2012
 11. Reorganizacja sądów rejonowych, Nowa Currenda nr 12/199/307/2012, Sopot 2012
 12. Egzekucja należności zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Nowa Currenda nr 3/202/310/2013, Sopot 2013
 13. Odpowiedzialność karna komornika sądowego za ujawnienie tajemnicy zawodowej, Nowa Currenda nr 5/2013, Sopot 2013
 14. Szkolenia, szkolenia, szkolenia…-relacja ze szkolenia Izby Komorniczej w Gdańsku, Nowa Currenda nr 6/205/313/2013, Sopot 2013,
 15. Recenzja: Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – autorzy: Zenon Knypl, Zbigniew Merchel, wyd. 4, Warszawa 2013r.
 16. Protokół stanu faktycznego, Nowa Currenda nr 8/207/.315/2013, Sopot 2013, s.82-86
 17. Obowiązek wydania postanowienia o przekazaniu sprawy w trynie art. 773 (1) k.p.c., Nowa Currenda nr 10/209/317, Sopot 2013
 18. Wniosek o udzielenie pomocy lub asysty, Nowa Currenda nr 10/209/317/2013, Sopot 2013
 19. Sprzedaż przedmiotów ulegających szybkiemu zepsuciu, Nowa Currenda nr 10/209/317/2013, Sopot 2013
 20. Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego „W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego”, Nowa Currenda nr 1/2014, Sopot 2014
 21. Egzekucja grzywien, Nowa Currenda nr 3/2014, Sopot 2014, s. 80-91
 22. V Seminarium Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, Nowa Currenda nr 4/2014, Sopot 2014
 23. Przekazanie wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości do komornika właściwego według art. 921 k.p.c. Nowa Currenda 4/2014  
 24. VI ogólnopolskie seminarium dyskusyjne Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej, Nowa Currenda nr 5/2014, Sopot 2014
 25. Ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych, Karpacz, 14-15 maja 2014r. (wybrane wykłady, cz. I), Nowa Currenda nr 6/2014, Sopot 2014
 26. Ogólnopolskie szkolenie komorników sądowych, Karpacz, 14-15 maja 2014r. (wybrane wykłady, cz. II), Nowa Currenda nr 7/2014, Sopot 2014
 27. Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych – Warszawa, 21 października 2013r. (cz. I), Nowa Currenda nr 8/2014, Sopot 2014
 28. Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych – Warszawa, 21 października 2013r. (cz. II), Nowa Currenda nr 9/2014, Sopot 2014
 29. Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych – Warszawa, 21 października 2013r. (cz. III), Nowa Currenda nr 10/2014, Sopot 2014
 30. Nowe książki prawnicze. Zenon Knypl, Eksmisja a prawa człowieka. Recenzja, Nowa Currenda dodatek naukowy, ISSN 1508-0641, Nowa Currenda nr 5/2012
 31. Prawo do przyjmowania spraw z wyboru spoza rewiru nagrodą dla komornika za efektywne i skuteczne działanie, Nowa Currenda nr 3/2015, Sopot 2015
 32. Nowe książki prawnicze. Arkadiusz Cudak, Skarga na czynności komornika. Recenzja, Nowa Currenda nr 3/2015, Sopot 2015
 33. Recenzja monografii dr. Marcina Uliasza Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza, Wolters Kluwer 2016, PPE 9/2016 – 6 punktów
 34. Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2013 r., III Cz 308/13, Nowa Currenda – Dodatek naukowy nr 1/2016
 35. Dwugłos w sprawie przejęcia kancelarii przez zastępcę komornika, Nowa Currenda – Dodatek Naukowy nr 1/2015 (współautor; wspólnie z SSA w stanie spoczynku Z. Knyplem)
 36. Marcian Walasik, Analogia w prawie procesowym cywilnym – recenzja książki, Nowa Currenda 7/2014
 37. Andrzej Marciniak, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz – recenzja książki, Nowa Currenda 7/2014
 38. Podpis jako konstytutywny element orzeczenia, Nowa Currenda 3/2013
 39. Uchwała składu trzech sędziów SN z dnia 26.10.2016 r. w sprawie o sygnaturze III CP 63/16, Nowa Currenda 10/2016
 40. Nowa funkcjonalność w programach Currendy – model e-Zajęcia, Nowa Currenda 10/216
 41. Sukces modułu e-Zajęcia, Nowa Currenda 11-12/2016
 42. Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej, recenzja, Nowa Currenda 8-9/2016
 43. Monitor Postępowania Egzekucyjnego – narzędzie stworzone z myślą o komornikach sądowych, Nowa Currenda – Dodatek praktyczny 1/2018
 44. Życiorys Sędziego Zenona Knypla (1934–2016) [w:] Księga pamiątkowa ku czci Zenona Knypla, pod red. G. Sikorski, Z. Szczurek, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2017, s. 397
 45. Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2016r, sygn. I FPS 8/16, Nowa Currenda 3/2017
 46. Wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2017 r., sygn. II GSK 1327/15, Nowa Currenda 5/2017
 47. Wynagrodzenie zastępcy komornika powołanego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, PPE 8/2017
 48. Ustawa o komornikach sądowych. Komentarz, pod red. G. Sikorski, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2019 (współautor)
 49. Rejestr czynności przetwarzania, Nowa Currenda nr 3/2018, s. 49 – 56
 50. Ulga prorodzinna jako przedmiot egzekucji sądowej, Nowa Currenda – Dodatek naukowy 1/2019
 51. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez komorników i asesorów komorniczych, Nowa Currenda nr 5/2019
 52. Opinia prawna z zakresu zasad wykonywania zawodu i zasad etyki komornika (egzamin komorniczy), Nowa Currenda nr 6/2019
 53. Postanowienie o kosztach, Nowa Currenda nr 7/2019
 54. Obowiązki patrona aplikanta komorniczego, Nowa Currenda nr 10/2019
 55. Zawieszenie aplikanta komorniczego w czynnościach, Nowa Currenda nr 11/2019
 56. Profilowanie dłużników w kancelarii komorniczej. Czy komornik profiluje dłużników?, RODOInformator 2019
 57. DO których procesów występujących w kancelarii komorniczej należy przeprowadzić DPIA?, RODOInformator 11/ 2019,
 58. Prawo dostępu do informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, RODOInformator 2019,
 59. Problematyka retencji danych w kancelarii komorniczej, RODOInformator 08/2019,
 60. Odpowiedzialność administracyjnoprawna komornika sądowego jako administratora danych osobowych, RODOInformator 08/2019,
 61. Wpływ ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 na obowiązku informacyjne komornika sądowego, RODOInformator 2019,
 62. Kwalifikacje osoby wyznaczonej na Inspektora Ochrony Danych, RODOInformator 06/2018
 63. Odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych lub podmiotu przetwarzającego za naruszenie w zakresie ochrony danych osobowych, RODOInformator 05/2018
 64. Analiza prawna statusu Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle RODO, RODOInformator 03/2018,
 65. 7 podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych w świetle RODO, RODOInformator 02/2018
 66. Outsourcing usług w kancelarii komorniczej a RODO, RODOInformator 04/2019
 67. Podstawowe obowiązki administratora danych osobowych w świetle Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, RODOInformator 02/2018
 68. Analiza ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w świetle RODO, RODOInformator 05/2018
 69. Przetwarzanie danych osobowych na innej podstawie niż umowa, RODOInformator 04/2018
 70. Praca zdalna, Nowa Currenda nr 5/2020
 71. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego wskutek siły wyższej, Nowa Currenda nr 5/2020
 72. Asesorzy jako członkowie samorządu komorniczego, Nowa Currenda nr 1/2020
 73. Wykonywanie kopii zapasowej w kancelarii komorniczej, Nowa Currenda nr 6/2020
 74. Problematyka zryczałtowanych kosztów utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisy obrazu i dźwięku (niepub.)
 75. Obowiązek stosowania przez komornika najmniej uciążliwego sposobu egzekucji, Nowa Currenda nr 7/2020
 76. Zawieszenie oraz umorzenie postępowania na wniosek strony, Nowa Currenda nr 7/2020
 77. Jak zarabiać legalnie bez firmy. Działalność nierejestrowana, pod red. I. Czaplewska (współautor) e-book, 2020
 78. Jak wdrożyć RODO w kancelarii? [w:] Twoja własna indywidualna kancelaria. Jak ją założyć, A. Światłoń (red.), Kraków 2020, self-publishing
 79. Szczegółowe zasady prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych. Komentarz, pod red. M. Jaranowski, N. Stojanowska, Warszawa 2021, Wydawnictwo C.H. Beck
 80. Jak legalnie wysłać newsletter? Lider Branży Edukacyjnej nr IV/2021

 

Udostępnij

Natalia Stojanowska

Prawnik biznesowy. Wspieram przedsiębiorców, którzy skupiają swoje działania w internecie. Dostarczam poszukującym wsparcia prawnego, eksperckich porad i wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu online. Założycielka projektu Tu Dział Prawny.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *