Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu
mniej niż 1 minuta minut

Jak “wylosować” zwycięzcę w konkursie na Instagramie?

image_pdfimage_print

Konkurs w mediach społecznościowych to ciekawy sposób na zwiększenie rozpoznawalności marki. Dobrze zorganizowana akcja promocyjna pomaga nie tylko zwiększyć świadomość na temat marki, ale również pozyskać klienta. Konkurs  to obecnie jedna z najpopularniejszych form promocji. Jego organizacja jest prosta i skuteczna. Jednak wiele osób popełnia ten sam błąd – wykorzystuje LOSOWANIE.

Jak „wylosować” zwycięzcę w konkursie na Instagramie? Takie pytanie zadała mi ostatnio jedna z czytelniczek. No właśnie. Z pewnością zastanawiacie się, jak losować, aby nie uznano, że nasz konkurs w mediach społecznościowych to nie konkurs tylko loteria promocyjna. Należy się jednak zastanowić, czy w konkursie w social mediach w ogóle można losować zwycięzcę. 

Konkurs w mediach społecznościowych jako prosta metoda promocji

Obecnie konkursy w mediach społecznościowych można zorganizować na kilka sposobów. Z pewnością najprostszy i chyba najbardziej popularny to konkurs poprowadzony w formie publicznego przyrzeczenia nagrody konkursowej za najlepsze dzieło lub czynność. Taka forma jest najczęściej wybierana przy organizowaniu nieskomplikowanych konkursów sprowadzających się do wykonania prostego zadania konkursowego.

Czym zatem jest to publiczne przyrzeczenie?

Przyrzeczenie publiczne (zwykłe)  to jednostronna czynność prawna przyrzekającego stanowiąca publiczną obietnicę spełnienia świadczenia za oznaczone zachowanie się.  

Przyrzekający nagrodę to podmiot, który oświadcza, że za wykonanie określonej czynności lub dzieła należy się nagroda dla autora najlepszej pracy. W związku z tym od przyrzekającego należy odróżnić organizatora, który zajmuje się organizacją konkursu, w tym w szczególności przyjmowaniem zgłoszeń konkursowych, ogłaszaniem wyników. Najczęściej przyrzekającym i organizatorem jest ta sama osoba (podmiot), więc dla uproszczenia w dalszej części artykułu przyrzekający będzie określany właśnie tym mianem (organizatorem).

§ 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.
§ 2. Jeżeli w przyrzeczeniu nie był oznaczony termin wykonania czynności ani nie było zastrzeżenia, że przyrzeczenie jest nieodwołalne, przyrzekający może je odwołać. Odwołanie powinno nastąpić przez ogłoszenie publiczne w taki sam sposób, w jaki było uczynione przyrzeczenie. Odwołanie jest bezskuteczne względem osoby, która wcześniej czynność wykonała.

Art. 919 Kodeks cywilny

Konkurs jako szczególna forma przyrzeczenia publicznego

Szczególną formą przyrzeczenia publicznego jest przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej zwane w skrócie konkursem. Konkurs może dotyczyć każdej dziedziny życia, a jego zadanie może mieć zarówno charakter materialny, jak i niematerialny.

Niejednokrotnie widzimy konkursy, w których należy wykonać różnorodne zadania.

Przykłady zadania konkursowego:

  • wymyślenie nazwy nowego plannera,
  • udzielenie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego lubisz do mnie zaglądać?”,
  • wykonanie kreatywnego zdjęcia,
  • wskazanie celów sportowych na wiosnę.

Konkurs w mediach społecznościowych najczęściej jest przeprowadzany jako szczególna forma przyrzeczenia publicznego. 

Konkurs w mediach społecznościowych – czy mogę wylosować zwycięzcę?

Nie. Nagroda konkursowa należy się za najlepszą pracę (czynność lub dzieło) spośród zgłoszonych na konkurs. Uczestnicy konkursu konkurują. Rywalizacja uczestników i brak elementu losowości to jedna z głównych cech odróżniających konkurs od loterii promocyjnej. W przypadku konkursu to indywidualne starania, twórczość uczestników wpływa na uzyskanie nagrody.

§ 1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę.
§ 2. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuję na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.
§ 3. Przyrzekający nagrodę nabywa własność nagrodzonego dzieła tylko wtedy, gdy to zastrzegł w przyrzeczeniu. W wypadku takim nabycie własności następuje z chwilą wypłacenia nagrody. Przepis ten stosuje się również do nabycia praw autorskich albo praw wynalazczych.

Art. 921 Kodeks cywilny

Czy mogę wybrać zwycięzcę według własnego widzimisie?

Tak. Celem konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich zgłoszonych zadań konkursowych tej najlepszej i przyznanie jej autorowi nagrody. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego albo komisji konkursowej (sądu konkursowego), o ile zdecydowano o jego powołaniu. Jak widać wyłonienie zwycięzcy ma charakter uznaniowy, ale organizator musi określić kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy ocenie nadesłanych zgłoszeń konkursowych. Przede wszystkim uczestnicy muszą wiedzieć jakie kryteria będą brane pod uwagę. Nie mogą być zaskakiwani. 

[…] ocena uczestników konkursu oraz ich dzieł (czynów) pozostawiona jest całkowicie swobodnemu uznaniu organizatora, o ile nie zastrzeże on inaczej w ogłoszonym przyrzeczeniu publicznym. W doktrynie panuje utrwalony pogląd, że ocena dokonywana przez przyrzekającego jest swobodna, ma charakter ostateczny i nie podlega kontroli.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r., XXIV C189/12, Lex 

Prace zgłoszone do konkursu (nawet jeżeli przybierają one postać komentarza pod postem) należy ocenić zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Ocena formalna polega na zweryfikowaniu, czy praca oraz jej autor spełniają warunki określone przez nas w regulaminie konkursowym. W rzeczywistości więc ocena merytoryczna to inaczej wybór najlepszego dzieła lub czynności.

Podsumowanie

W konkursie organizowanym jako przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej nie ma możliwości wylosowania zwycięzcy. Jednocześnie należy dokonać oceny – zarówno formalnej, jak i merytorycznej – wszystkich zgłoszonych prac. Bez wątpienia ocena ta ma charakter subiektywny.

Warto zapamiętać!

Zasadniczo pojęcie konkursu zawiera w sobie kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, określającym m.in. organizatora i uczestników konkursu, zasady rywalizacji, zasady wyboru zwycięzców i nagrody. Następnie uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, określone w regulaminie, które z samej natury konkursu winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie budzi też wątpliwości, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji.

Wyrok NSA z dnia 22 marca 2017 r., II FSK 394/15, Lex

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej. Zapoznaj się z notą prawną.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy związanej dostosowaniem się do zmian prawnych, napisz na napisz@tudzialprawny.pl

Stan prawny na dzień: 04.04.2021 r. Aktualizacja: 05.04.2023 r. 


Bibliografia

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm. 
  2. G. Sikorski, komentarz do art. 921, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019, Lex.
  3. Wyrok NSA z 22 marca 2017 r., II FSK 394/15, Lex.
  4. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r., XXIV C189/12, Lex.

Źródło zdjęcia: Pavel Danilyuk, Pexels, https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/kasyno-liczby-okragly-grac-7594187/, dostęp: 21.06.2023 r.

Udostępnij

Natalia Stojanowska

Prawnik biznesowy. Wspieram przedsiębiorców, którzy skupiają swoje działania w internecie. Dostarczam poszukującym wsparcia prawnego, eksperckich porad i wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu online. Założycielka projektu Tu Dział Prawny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *