Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu
mniej niż 1 minuta minut

Konkurs. Czy potrzebny jest regulamin?

image_pdfimage_print

Konkurs w social mediach to obecnie jedno z najpopularniejszych narzędzi marketingowych, które pozwala nie tylko na pozyskanie nowych obserwujących na profilu społecznościowym, ale także na zwiększenie rozpoznawalności marki. Konkurs to szczególna forma przyrzeczenia publicznego, która bardzo ubogo została uregulowana w przepisach, co może powodować wątpliwości przy jej organizacji.

Czy organizując konkurs, potrzebujesz regulaminu?

Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę.

Art. 921 § Kodeks cywilny

Tak.

Odpowiedź jest twierdząca, choć jedynym wymogiem określonym wprost przez przepisy regulujące przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej jest konieczność podania terminu, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę. Jednak zarówno w orzecznictwie, jak i literaturze przedmiotu kładzie się nacisk na konieczność jego stworzenia. Godne uwagi jest to, że w aspekcie podatkowym jest on wręcz obowiązkowy. 

Zasadniczo pojęcie konkursu zawiera w sobie kilka elementów. W pierwszej kolejności powinno nastąpić ogłoszenie konkursu wraz ze stosownym regulaminem, określającym m.in. organizatora i uczestników konkursu, zasady rywalizacji, zasady wyboru zwycięzców i nagrody. Następnie uczestnicy konkursu powinni podjąć stosowne działania, określone w regulaminie, które z samej natury konkursu winny zawierać w sobie element rywalizacji. Zakończeniem konkursu, który jest wynikiem współzawodnictwa uczestników konkursu, jest ogłoszenie wyników i nierzadko rozdanie nagród. Nie budzi też wątpliwości, że wynik konkursu ma ścisły związek z efektem bezpośredniego współzawodnictwa uczestników konkursu i ich rywalizacji.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.03.2017 r., II FSK 394/15

Regulamin konkursu jako element obowiązkowy zasad działania każdej platformy

Obowiązek posiadania regulaminu wynika również z zasad obowiązujących na większości platform, na których te konkursy przeprowadzamy. Zaliczamy do nich Instagram, Facebook czy YouTube. W związku z tym organizując konkurs w social mediach bez regulaminu, łamiesz przepisy platformy i Twoja „idealna akcja promocyjna” może zostać zablokowana.

Instagram
W przypadku korzystania z serwisu Instagram do przekazywania informacji na temat promocji lub do przeprowadzania promocji (np. konkursów lub loterii) organizator odpowiada za zgodną z prawem obsługę tej promocji, w tym za:
oficjalny regulamin; […]

Wskazówki dotyczące promocji, Instagram, 09.04.2021, online – link

Facebook
W przypadku korzystania z platformy Facebook do przekazywania informacji na temat promocji lub do przeprowadzania promocji (np. konkursów lub loterii) organizator odpowiada za zgodną z prawem obsługę tej promocji, w tym za:
– oficjalny regulamin […]

Regulamin Facebooka, 9.04.2021 r., online – link

Youtube
Musisz opublikować „Oficjalne zasady”, które: […]

Zasady i wytyczne YouTube dotyczące konkursów, 14.02.2021 r., online – link

Legalny konkurs w social mediach. Jak przeprowadzić go zgodnie z prawem?

E-book Konkurs w social mediach. Jak przeprowadzić go zgodnie z prawem zawiera cały rozdział poświęcony regulaminowi konkursu. Omówiono w nim 25 najważniejszych elementów, które powinien zawierać taki dokument wraz z przykładami postanowień regulaminowych.

Rozdział IV. Regulamin – wróg czy jednak przyjaciel?

 1. Czy muszę mieć regulamin?
 2. Jakie elementy powinien zawierać regulamin konkursu?

Z pomocą tego e-booka z pewnością zorganizujesz legalny konkurs w social mediach!

 Kup teraz!

Po co właściwie ten regulamin konkursu?

Celem regulaminu jest dokładne opisanie zasad uczestnictwa w zabawie, zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursu oraz określenie treści przyrzeczenia publicznego. W rzeczywistości ma on również usunąć ewentualne wątpliwości uczestników na temat jego zasad. Dodatkowo regulamin konkursu powinien zabezpieczać również interesy przyrzekającego nagrodę.  

W regulaminie spełnia się również wszystkie obowiązki prawne.

Przykłady

 • obowiązek związany z ochroną danych osobowych,
 • obowiązek podania do publicznej wiadomości terminu, w ciągu, którego można ubiegać się o nagrodę,
 • zastrzeżenie, że przyrzekający nagrodę nabywa własność nagrodzonego dzieła (zadania konkursowego).

Regulamin konkursu nie jest umową, a jednostronną czynnością prawną. Oznacza to, że nie podlega przepisom odnoszącym się do umów. Zdarza się czasem, że organizator wprowadza w warunkach konkursowych jakieś dodatkowe wymagania, które nie mieszczą się w definicji przyrzeczenia publicznego i przy ewentualnym sporze sąd rozstrzygający sprawę można uznać, że nie mieliśmy do czynienia z przyrzeczeniem publicznym, lecz umową. To zaś powoduje, że do regulaminu stworzonego w formie umowy należy stosować inne przepisy prawa. Należy zatem ostrożnie tworzyć postanowienia regulaminu konkursowego.

Pamiętaj!

Możesz nazwać swoją akcję promocyjną, jak chcesz: “rozdanie”, “akcja promocyjna”, “losowanie”. O tym, czy dana akcja promocyjna to konkurs decyduje jego treść!

Jako przykład wskazywana jest sytuacja, w której przyrzekający nagrodę konkursową uczyni wyraźne zastrzeżenie, że skierowane do ogółu przyrzeczenie […] wymaga przyjęcia przez wykonanie czynności lub dzieła albo w inny sposób (np. przez przesłanie karty uczestnictwa) i wtedy między nim a osobami, które zachowały się zgodnie z wymaganiem, dojdzie do zawarcia umowy i do takiej umowy można stosować jedynie w drodze analogii przepisy art. 919-921 k.c. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2011 r. VI ACa 282/11, LEX nr 1130437).

Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 12 listopada 2017 r., sygn. I C 541/17

Jakie elementy powinien zawierać regulamin konkursu?

Aby uniknąć późniejszych wątpliwości i problemów, regulamin powinien być możliwie dokładny, czyli w sposób wyczerpujący opisywać wszystkie zagadnienia dotyczące konkursu. Jednocześnie powinien być jasny i dla każdego zrozumiały… a dodatkowo nie za długi.

Typowe elementy regulaminu

 1. Nazwa konkursu (np. „Wiosenne inspiracje 2021”).
 2. Forma przeprowadzenia konkursu (przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej).
 3. Dane przyrzekającego nagrodę.
 4. Dane organizatora, jeżeli nie jest nim przyrzekający nagrodę.
 5. Dane kontaktowe.
 6. Właściwość terytorialna (np. obszar Rzeczypospolitej Polskiej).
 7. Cel konkursu (np. promowanie rękodzieła artystycznego).
 8. Katalog podmiotów mogących ubiegać się o nagrodę konkursową (np. osoby fizyczne, osoby prawne).
 9. Szczegółowy opis warunków uczestnictwa w konkursie (wymagania merytoryczne i wymagania formalne).
 10. Opis zadania konkursowego.
 11. Wyszczególnienie nagród (ile nagród, jaka wartość, jaka nagroda) i ewentualnie wyróżnień.
 12. Skład komisji konkursowej, o ile ją powołano.
 13. Kryteria oceny nadesłanych prac konkursowych.
 14. Procedura i termin nadsyłania prac konkursowych.
 15. Sposób i termin rozstrzygnięcia konkursu oraz wyłonienia laureata.
 16. Sposób wydania nagrody albo nagród.
 17. Sposób publikacji wyników konkursu i powiadomienia o wygranej laureata (-tów).
 18. Reklamacje.
 19. Obowiązek informacyjny z RODO.
 20. Prawa autorskie, o ile jest to konieczne.
 21. Informacje o podatkach i ewentualnych zwolnieniach.
 22. Klauzula informacyjna, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez platformę, na której się odbywa, ani też z nią związany.
 23. Wyłączenie odpowiedzialności właściciela platformy (np. serwisu Instagram) za roszczenia uczestników.

Oprócz elementów wskazanych powyżej regulamin konkursu może zawierać jeszcze inne składowe konieczne do jego przeprowadzenia w zależności od tego, jak chcesz go zorganizować.

[…] Nie budzi wątpliwości, że dane przedsięwzięcie może być uznane za konkurs, jeżeli posiada stosowny regulamin. Regulamin taki powinien jasno określać organizatora i uczestników konkursu, nagrody oraz zasady wyboru zwycięzców i zasady wydawania nagród zwycięzcy (zwycięzcom).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2017, III SA/WA 34/16

Wzór REGULAMINU KONKURSU zawiera:

 • postanowienia wstępne,
 • postanowienia ogólne,
 • wyłączenie odpowiedzialności właściciela platformy,
 • warunki uczestnictwa, 
 • zadanie konkursowe,
 • opis przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu,
 • opis nagrody,
 • podatki, w tym metodę ubruttowienia nagród,
 • wyłączenie odpowiedzialności organizatora – w odpowiednich sytuacjach,
 • klauzulę informacyjną RODO,
 • licencję,
 • postępowanie reklamacyjne,
 • postanowienia końcowe.

Kup wzór


Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej. Zapoznaj się z notą prawną.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy związanej dostosowaniem się do zmian prawnych, napisz na napisz@tudzialprawny.pl

Stan prawny na dzień: 10.07.2021 r.


Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm. 
 2. G. Sikorski, Komentarz do art. 921, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019, Lex
 3. Wyrok Naczelnego Sądu Apelacyjnego z 22 marca 2017 r., II FSK 394/15, Lex
 4. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r., XXIV C189/12, Lex 
 5. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2017, III SA/WA 34/16, Lex 
 6. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu z dnia 12 listopada 2017 r., sygn. I C 541/17, Lex 
 7. Instagram, Wskazówki dotyczące promocji, 9.04.2021, online – link 
 8.  Facebook, Regulamin i zasady, 9.04.2021 r., online – link  
 9. YouTube, Zasady i wytyczne YouTube dotyczące konkursów, 14.02.2021 r., online – link  
 10. W. Piechocki, Prawne zasady realizacji konkursów, Warszawa 1976, s. 39-45

Źródło zdjęcia: Ann H, Pexels, https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/zwyciezac-slowo-kostka-do-gry-zrobiony-15401444/, dostęp: 27.06.2023 r.

Udostępnij

Natalia Stojanowska

Prawnik biznesowy. Wspieram przedsiębiorców, którzy skupiają swoje działania w internecie. Dostarczam poszukującym wsparcia prawnego, eksperckich porad i wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu online. Założycielka projektu Tu Dział Prawny.